Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
TÁI TẠO HAI BÓ DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CÙNG ĐÒN ĐỘ BA TRỞ LÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG MẢNH GHÉP GÂN CƠ HAMSTRING TẠI BỆNH VIỆN AN BÌNH

Đoàn Đình Hà*, Nguyễn Hoàng Duy*, Bùi Mạnh Côn*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Phương pháp ACCR là phương pháp điều trị giúp tái tạo khớp cùng đòn theo cơ chế cơ sinh học, giảm đau và nắn chỉnh mất vững.

Mục tiêu: Sử dụng gân cơ Hamstring để tái tạo dây chằng quạ đòn bị đứt.

Phương pháp: Mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Điều trị 4 bệnh nhân bị trật khớp cùng đòn (TKCĐ) độ III trở lên bằng sử dụng gân cơ Hamstring để tái tạo dây chằng quạ đòn bị đứt.. Kiểm tra XQ hậu phẫu xương nắn vào khớp tốt trong tất cả các bệnh nhân đã mổ. Không có biến chứng.

Kết luận: Kỹ thuật mổ đạt được hiệu quả điều trị chắc chắn, khắc phục nhược điểm của một số phương pháp trước đây.

Từ khóa: Trật khớp cùng đòn, Tái tạo dây chằng quạ đòn.

ABSTRACT :

Background: The ACCR technique attempts to restore the biomechanics of the AC joint complex as treatment for painful or unstable dislocations.

Objectives: Using Hamstring tendon to reconstruction in the rupture of coracoclavicular ligament.

Subjects – Method: Case series study.

Results: Using Hamstring tendon to reconstruction in the rupture of coracoclavicular ligament – in 4 patients with acromioclavicular joint islocation III degree or above. Post operative X-ray revealed acceptable reduction in all cases. No major complications were noted.

Conclusion: Surgical techniques to achieve effective treatment.

Key words: acromio clavicular joint dislocation, ACCR.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF