Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 2
ĐÁNH GIÁ KĨ THUẬT SỬ DỤNG DỤNG CỤ HÍT CỦA BỆNH NHÂN HEN VÀ COPD TẠI TRUNG TÂM CHĂM SÓC HÔ HẤP – BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH

Vũ Trần Thiên Quân*,Nguyễn Trần Thanh Trúc**, Phan Tuấn Kiệt**, Trịnh Nguyễn Hạ Vi**, Lê Tấn Nguyên Phúc**, Trần Minh Nhựt**, Hoàng Lê Trung Hiếu**, Trần Hoàng Nhật Linh**, Phạm Diễm Thu***, Lê Thị Tuyết Lan*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Có thể nói trong các bệnh lý hô hấp phổ biến hiện nay thì hen và COPD là hai bệnh lý được quan tâm hàng đầu. Phương pháp điều trị bằng các loại thuốc hít trở nên phổ biến, gọn nhẹ, tiện nghi, làm tăng hiệu quả điều trị và làm giảm tác dụng phụ cho bệnh nhân. Tuy nhiên, để sử dụng các dụng cụ hít này, bệnh nhân cần được hướng dẫn kỹ năng phối hợp một cách thuần thục và chính xác để tăng hiệu quả điều trị.

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, kỹ năng của bệnh nhân đối với việc sử dụng các dụng cụ hít cơ bản: pMDI, Turbuhaler, Accuhaler.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 88 đối tượng khám tại Trung tâm hô hấp bệnh viện đại học Y Dược đang sử dụng dụng cụ hít điều trị hen và COPD. Thời gian thu thập số liệu: tháng 07/2015 đến tháng 09/2015. Nghiên cứu tiền cứu, báo cáo hàng loạt ca.

Kết quả: Tổng số bệnh nhân nghiên cứu là 88 người. Nam giới chiếm 42 bệnh nhân (48%) dân số nghiên cứu, tuổi trung bình của dân số nghiên cứu là 48,9 + 16,1 tuổi. Bệnh nhân hen chiếm 74 người (84,1%), COPD 14 người (15,9%). 29 (33%) bệnh nhân đã/đang sử dụng nhiều hơn 1 loại dụng cụ hít. Loại dụng cụ hít bệnh nhân đang sử dụng: 48 (54,6%) bệnh nhân dùng pMDI,36 (40,1%) dùng Tubuhaler, 6 (4,6%) dùng Accuhaler. Tỉ lệ bệnh nhân sử dụng đúng kĩ thuật ở cả 3 loại dụng cụ là 90%.

Kết luận: Phần lớn bệnh nhân trong nghiên cứu này thực hiện tốt kĩ thuật sử dụng dụng cụ hít, nên tiếp tục chương trình huấn luyện bệnh nhân sử dụng các loại dụng cụ này.

Từ khóa: Hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD, dụng cụ hít

ABSTRACT :

Vu Tran Thien Quan, Nguyen Tran Thanh Truc, Phan Tuan Kiet, Trinh Nguyen Ha Vi,
Le Tan Nguyen Phuc, Tran Minh Nhut, Hoang Le Trung Hieu,
Tran Hoang Nhat Linh, Pham Diem Thu, Le Thi Tuyet Lan
 * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 21 - No 2 - 2017: 26 - 30


Background: Nowadays, asthma and COPD are unarguably two of the most popular diseases of the respiratory system. Treatment with inhalation drugs are now considered common, compact and user-friendly methods that raise the effectiveness of the medicine and reduce the side effects for patients. However, in order to correctly follow this treatment, patients need to be instructed and well-trained in how to use inhalers to guarantee maximal results.

Aim: We aim to assess the knowledge and technique of the patients toward using three basic inhalers: pMDI, Turbuhaler and Accuhaler.

Subjects and Methods: 88 patients using inhalers, who attended outpatient’s clinic at the Respiratory Care Center of University Medical Center, HCMC. Data was collected between July 2015 and September 2015. Prospective study, case series.

Results: A total of 88 patients participated, in which 42 (48%) were males. Mean age of studied population was 48.9 + 16.1 years. 84.1% had asthma (74/88) and 15.9% had COPD (14/88). 29 patients (33%) had been using more than 1 inhaler. Inhalers used in patients: 48 (54.6%) used pMDI, 36 (40.1%) used Turbuhaler, 6 (4.6%) used Accuhaler. The proportion of correct users of 3 inhaler types was 90%.

Conclusion: The majority of patients in this study used the inhalers correctly; therefore training programs for patients to use inhalers should be continued.

Keyword: asthma, COPD, inhaler, inhaler technique

 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF