Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẪU ĐÀM ĐƯỢC LẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT MŨI HẦU TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI NHẬP KHOA NỘI 3 TỪ THÁNG 1/2013 – 9/2014

Phạm Thị Đức Lợi*, Nguyễn Thị Thu Lan*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá chất lượng mẫu đàm được lấy bằng phương pháp hút mũi hầu trên bệnh nhân viêm phổi nhập khoa Nội 3 từ tháng 1/2013 đến 9/2014.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Trong thời gian từ 01/01/2013 đến 31/09/2014, có 386 mẫu đàm của 386 trẻ viêm phổi được đưa vào nghiên cứu. Mẫu đàm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn điểm Bartlett ≥ +1, ≥ +2, ≥ + 3 lần lượt là 263 ca (68,13%), 174 ca (45,08%) và 70 ca (18,13 %), mẫu đàm đạt chất lượng khi có tế bào biểu mô vảy < 10 là 258 ca (66,84%), mẫu đàm đạt chất lượng khi có tế bào biểu mô vảy < 10 và bạch cầu đa nhân trung tính > 25 là 151 ca (39,12%). Tỉ lệ cấy dương tính trên mẫu đàm đạt chất lượng có điểm Bartlett ≥+1, ≥+2, ≥+ 3 lần lượt là 32,7%, 31,03 %, 32,86 %, tỉ lệ cấy dương tính trên mẫu đàm đạt chất lượng có tế bào biểu mô vảy < 10 và mẫu đàm đạt chất lượng có tế bào biểu mô vảy < 10 và bạch cầu đa nhân trung tính > 25 lần lượt là 30,62% và 28,48 %. Chưa thấy có sự khác biệt về tỉ lệ cấy dương tính trên mẫu đàm đạt chất lượng tốt với tỉ lệ cấy dương tính trên toàn bộ mẫu đàm. Tác nhân gây viêm phổi chiếm nhiều nhất ở trẻ em là Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae.

Kết luận: Mẫu đàm đạt chất lượng có thể được lấy bằng phương pháp hút mũi hầu vào sáng sớm để tìm tác nhân gây bệnh trong phần lớn các trẻ bị viêm phổi.

Từ khóa: Viêm phổi.

ABSTRACT :

Objective: Assessment of the quality of sputum specimens undertaken by nasopharyngeal aspiration in pneumonia children admitted to Medical Department 3 from January 2013 to September 2014.

Method: This is a retrospective cross – sectional study.

Results: There were 386 sputum specimens of 386 pneumonia childrens enrolled in the study from January 1st, 2013 to September 31st, 2014. The good quality sputum specimens following Bartlett criteria ≥ +1, ≥ +2, ≥ +3 are 263 (68.13%), 174 (45.08%), 70 (18.13 %) respectively. The good quality sputum specimens following criteria of squamous epithelial cells < 10 and criteria of squamous epithelial cells < 10 and leukocytes > 25 are 258 (66.84%), 151 (39.12%) respectively. Proportion of the positive sputum culture of sputum specimens following Bartlett criteria ≥ +1, ≥ +2, ≥ +3 are 32.7%; 31.03%; 32.86% respectively. Proportion of the positive sputum culture of sputum specimens following criteria of squamous epithelial cells < 10 and criteria of squamous epithelial cells < 10 and leukocytes > 25 are 30.62%; 28.48% respectively. No statistically significant difference on proportion of positive sputum culture between good quality sputum specimens and all sputum specimens. Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae are the most causes of all the bacteria causing pneumonia in children.

Conclusion: Good quality sputum specimens can be obtained by nasopharyngeal aspiration in the early morning in the majority of children with pneumonia.

Keywords: Pneumonia.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF