Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HUYẾT THANH KHÁNG NỌC RẮN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2014

Lê Thị Thùy Linh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả tình hình sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn (HTKNR) ở bệnh nhi bị rắn cắn tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ năm 2010-2014.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu hàng loạt ca có phân tích.

Kết quả: Từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2014 có 87 ca bị rắn cắn tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Đa số là nam 63%, số tuổi bị rắn cắn nhiều nhất là 6 - 11 tuổi 43,7%, vùng Đông Nam Bộ là chủ yếu trong đó Bình Dương nhiều nhất 27,6%. Rắn lục chiếm đa số 59,8%. Có 57% trường hợp được xử trí trước nhập viện, nhưng trong đó có 37,9% trường hợp xử trí sai: garrot, chích rạch, hút nọc, đắp thuốc. Đa số các bé bị cắn ở chân (58,6%), có 35,6% các bé có triệu chứng nhiễm độc khu trú. Vấn đề sử dụng HTKNR : tỉ lệ sử dụng HTKNR là 55,2%, có 3 ca (3,4%) gặp tác dụng phụ là nổi sẩn hồng ban. Đa số bệnh nhân được chỉ định sử dụng kịp thời HTKNR theo hướng dẫn của WHO 2010, tuy nhiên vẫn có 22,9 % chỉ định HTKNR chưa kịp thời, có 24,1% các ca cần truyền máu và các sản phẩm của máu. Thời gian nằm viện trung bình là 8,14 ngày, khỏi bệnh là 95,2%.

Kết luận: Huyết thanh kháng nọc rắn được sử dụng trên bệnh nhi bị rắc cắn tại bệnh viện Nhi Đồng 2 chiếm 55,2 %, đa số được chỉ dịnh kịp thời theo hướng dẫn của WHO năm 2010.

Từ khóa: Rắn cắn, huyết thanh kháng nọc rắn.


ABSTRACT :

Objective: To describe the using of antivenom at Children’s Hospital 2 from 2010- 2014.

Methods: Retrospective, cross- sectional description.

Result: From January 2010 to December 2014, there were 87 patients with snakebite at Children’s Hospital 2. The male was 63%, the most age 6 - 11 years old 43.7%, the South East is primarily and Binh Duong province was 27.6%. Viper majority of 59.8%, with 57% of cases were admitted to hospital management before, but 37.9% including case management wrong: garrote, puncture incision, sucking the venom, and apply medicine. The most part was bitten is the leg (58.6%). 35.6% of babies with symptoms of localized contamination. The use of antivenom: rate used is 55.2%; with 3 cases (3.4%) experiencing side effects are rash. Most patients use antivenom timely under the guidance of the WHO in 2010, but still 22.9% of patients were not use timely antivenom. 24.1% of cases need blood transfusions and blood products. Days of hospitalization were 8.14.

Conclusion: snake antivenom serum is used on patients in Children’s hospital 2 make up 55.2%, most timely appointed under the guidance of the WHO in 2010.

Keywords: Snake bite, antivenom.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF