Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TIÊU MÁU Ở TRẺ TỪ 1- 6 THÁNG TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Phương Anh*, Nguyễn Tuấn Khiêm*, Phạm Văn Quang*, Trần Thị Mộng Hiệp*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân tiêu máu ở trẻ từ 1- 6 tháng tuổi tại tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 8/2014 - 4/2015.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Có 51 trẻ được chọn vào nghiên cứu. Về dịch tễ: tỉ lệ nam/nữ là 1,68/1, chủ yếu là trẻ 2 tháng tuổi (25,49%). Về lâm sàng: thời gian tiêu đàm máu trước nhập viện nhỏ hơn 7 ngày chiếm đa số (74%), sốt chiếm tỷ lệ cao nhất (42,62%), số trẻ không có dấu hiệu mất nước chiếm 91,96%, trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 33,33% các trường hợp. Kết quả cận lâm sàng với CRP ≥ 10 mg/dL (56%), hồng cầu trong phân (+) chiếm đa số (41,18%), bạch cầu trong phân (+++) là chủ yếu (43,14%). Về nguyên nhân gây tiêu máu: nguyên nhân có khả năng nhiễm khuẩn vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất chiếm (80.39%). Nhóm dị ứng sữa chiếm tỷ lệ 17,65%. Ghi nhận 1 có trường hợp lồng ruột.

Kết luận: Nhóm “có khả năng nhiễm khuẩn” chiếm đa số trong các nguyên nhân tiêu máu ở trẻ từ 1 – 6 tháng tuổi tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Từ khóa: Tiêu máu, nhũ nhi, nhiễm khuẩn.

ABSTRACT :

Objective: To describe the epidemiological, clinical, laboratory, therapeutic, etiological characteristics of rectal bleeding among 1-6 months old admitted the Department of Gastroenterology, Children’s Hospital 2 between August 2014 and April 2015.

Method: Case series study.

Results: Fifty one infants wererecruited. Epidemiology: proportion of males and females was 1.68/1. Mainly children two months of age with 25.49%. Clinical signs: seventy-four percent of the infants reported having rectal bleeding less 7 days before hospital admission, and that was the most proportion. Almost forty-three percent of the patients reported having fever (42.62%), the rate of non-dehydration was 91.96%, and the number of incomplete breastfeeding was 33.33%. About laboratory results: CRP>10 mg/dL was found in 56%, red blood cell (++) in stool was the most population with 41.18%. As the same, white blood cell (+++) in stool was 43.14%. Etiology: “Likely infection” group was the most found in 80.39%, cow’s milk allergy was less than with 17.65%. One case reported being intussusception.

Conclusion: Common causes of rectal bleeding in hospitalized infants was gastrointestinal tract infection.

Key words: Rectal bleeding, infant, infection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF