Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 2
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BIS TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT BỤNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI

Chung Nguyễn Anh Hùng*, Nguyễn Văn Chinh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Ổn định mạch, huyết áp trong lúc đặt nội khí quản, giảm tiêu thụ lượng thuốc mê khi theo dõi độ mê dưới hướng dẫn của BIS đã được chứng minh trong nghiên cứu gây mê phẫu thuật bụng. Vì thế chúng tôi thiết kế nghiên cứu này nhằm kiểm tra có hay không có theo dõi độ mê bằng chỉ số BIS giúp giảm lượng thuốc mê propofol, ổn định mạch, huyết áp trong quá trình khởi mê cũng như giảm lượng sevoflurane duy trì mê ở phẫu thuật bụng người cao tuổi.

Phương pháp nghiên cứu: thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng trên 66 bệnh nhân người cao tuổi từ 65-85 được phẫu thuật ở bụng, tất cả khởi mê bằng phương pháp gây mê tĩnh mạch kiểm soát nồng độ đích propofol và duy trì mê bằng sevoflurane. Nhóm BIS gồm 33 trường hợp và điều chỉnh độ mê theo sơ đồ Gurman. Nhóm không BIS gồm 33 trường hợp và điều chỉnh độ mê dựa trên các dấu hiệu lâm sàng. Ghi nhận các trị số nồng độ Cp-propofol, Ce-propofol, mạch, huyết áp tại các thời điểm khởi mê, % sevoflurane tại các thời điểm duy trì mê và BIS tại các thời điểm suốt quá trình phẫu thuật.

 Kết quả: Lượng propofol trung bình trong giai đoạn khởi mê nhóm bệnh nhân có sử dụng BIS (55,2 ± 6,2) mg, ít hơn nhóm bệnh nhân không sử dụng BIS (67,2 ± 8,1) mg, với p=0,001, sự thay đổi mạch và huyết áp trong quá trình khởi mê cả hai nhóm hầu như ít thay đổi, có mối tương quan tuyến tính nghịch, vừa giữa BIS và nồng độ propofol tại não trong quá trình khởi mê (r=-0,53, p=0,001), phương trình hồi qui tuyến tính BIS= 89 - 13×Ce-propofol, lượng sevoflurane trung bình tiêu thụ trong nhóm bệnh nhân sử dụng BIS giảm 20% so với nhóm bệnh nhân không sử dụng BIS, với p=0,003.

 Kết luận: Theo dõi độ sâu trong gây mê tĩnh mạch kiểm soát nồng độ đích với BIS rất có hiệu quả và an toàn trong quá trình khởi mê ở người cao tuổi, giảm 20% lượng sevoflurane trong duy trì mê.

Từ khóa: BIS, phẫu thuật bụng, propofol, sevoflurane, kiểm soát nồng độ đích, nồng độ propofol huyết tương, nồng độ propofol tại não.

ABSTRACT :

Chung Nguyen Anh Hung, Nguyen Van Chinh
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 3 - 2017: 103 - 108

Background: Stable pulse and blood pressure during intubation, reducing consumption of anesthetics when using BIS to monitor the depth of anesthesia has been proven in anesthesia for abdominal surgery. So we designed this study to examine whether or not monitoring depth of anesthesia with BIS reduces consumption of propofol, stable pulse and blood pressure during induction and reduces sevoflurane consumption during maintenance of anesthesia for abdominal surgery in elderly patients.


Method: Randomized control trial. Sixty six elderly patients from 65-85 years old underwent abdominal

surgery. All patients received induction with target concentration control propofol and maintenance with sevoflurane. BIS group included 33 cases and adjusted the depth of anesthesia by Gurman scheme. Non-BIS group included 33 cases and adjusted the depth of anesthesia based on clinical signs. Cp-propofol, Ce-propofol, pulse, blood pressure, sevoflurane concentration and values of BIS were recording during induction and maintenance.

Results: The average amount of propofol in the induction phase in BIS group (55.2 ± 6.2) mg was less than non- BIS group (67.2 ± 8.1) mg with p = 0.001, pulse and blood pressure during induction of anesthesia in both groups were stable. There was linear inverse correlation, moderate between BIS and propofol concentration in the brain during induction (r = -0.53, p = 0.001). The linear regression equation was BIS = 89 -13 × Ce- propofol, the average amount of sevoflurane in BIS group decreased 20%, with p = 0.003.

Conclusion: Monitor depth of anesthesia in target concentration control propofol by BIS is very effective and safe during induction of anesthesia in the elderly, 20% reduction in the amount sevoflurane during maintenance.

                Keywords: bispectral index, abdominal surgery, propofol, sevoflurane, target controlled infusion, Cp-propofol, Ce-propofol.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF