Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 2
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÔ CẢM CỦA ROPIVACAINE 0,5% TRONG GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN XƯƠNG ĐÒN DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM

Thái Đắc Vinh*, Nguyễn Văn Chinh**, Trần Huỳnh Đào*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay dưới hướng dẫn siêu âm cho chất lượng vô cảm tốt và giảm biến chứng hơn so với gây tê mù hay sử dụng máy kích thích thần kinh. Năm 2015, ropivacaine bắt đầu sử dụng tại Việt Nam. Chúng tôi đã nghiên cứu đánh giá hiệu quả vô cảm của ropivacaine 0,5% trong gây tê đám rối thần kinh cánh tay trên xương đòn dưới hướng dẫn của siêu âm cho các phẫu thuật từ khuỷu trở xuống bàn tay một bên.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả loạt ca 71 trường hợp được gây tê bằng máy siêu âm Ezono 3000, đầu dò linear L3, kim tê Pajunk của Sono Plex cỡ 22G dài 50mm, sử dụng 30ml ropivacaine 0,5%. Kết quả mong đợi là tỷ lệ gây tê thành công các dây thần kinh của đám rối thần kinh cánh tay và tỷ lệ gây tê thành công toàn bộ dây thần kinh của đám rối thần kinh cánh tay. Cỡ mẫu được tính theo công thức ước tính tỷ lệ.

Kết quả: Tỷ lệ gây tê thành công thần kinh quay, thần kinh giữa, thần kinh bì cẳng tay trong, thần kinh bì cẳng tay ngoài là 100%, thần kinh trụ là 98,6%. Tỷ lệ gây tê thành công toàn bộ dây thần kinh của đám rối thần kinh cánh tay là 98,6%.

Kết luận: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay trên xương đòn dưới sự hướng dẫn của siêu âm bằng ropivacaine 0,5% cho các phẫu thuật từ khuỷu trở xuống bàn tay đạt hiệu quả vô cảm là 98,6%.

Từ khóa: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay trên xương đòn dưới hướng dẫn siêu âm, gây tê đám rối thần kinh cánh tay, ropivacaine 0,5%.

ABSTRACT :

Thai Dac Vinh, Nguyen Van Chinh, Tran Huynh Dao
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 3 - 2017: 130 - 135

Background: Ultrasound-guided supraclavicular block can provide effective surgical anesthesia and decrease complications when compared to “blind block” or inducing block using a nerve stimulator. Since 2015, ropivacaine has been used in Vietnam. Our research assessed the effectiveness of ropivacaine 0.5% in ultrasound- guided supraclavicular block for forearm and hand surgery.

Methods and materials: A case series study consisted of 71 cases of anesthesia using ultrasound Ezono 3000, linear probe L3, Pajunk Sonoplex echogenic needles of 22G in size, 50mm in length, with 30ml ropivacaine 0.5%. The expected outcome was the success rate of individual nerve and the complete success rate of all five nerves. The sample size was determined based on the percentage estimation formula.

Results: The success rate was 100% for radial, median, musculocutaneous, medial cutaneous and 98.6% for ulnar nerve. The success rate of all five nerves was 98.6%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF