Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
TÌNH TRẠNG NHIỄM VI RÚT SỐT XUẤT DENGUE Ở TRẺ CÓ SỐT CẤP THAM GIA NGHIÊN CỨU CYD14 TẠI TIỀN GIANG

Lê Tấn Giàu*, Trương Công Đầy*, Tạ Văn Trầm*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do vi rút Dengue gây nên. Bệnh xảy ra quanh năm, thường gia tăng vào mùa mưa. Bệnh gặp ở cả trẻ em và người lớn. Đặc điểm của sốt xuất huyết Dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong.

Mục tiêu: Mô tả tình trạng nhiễm vi rút Dengue ở trẻ có sốt cấp tham gia nghiên cứu CYD14 tại Tiền Giang.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả hàng loạt trường hợp.

Kết quả: Lô nghiên cứu có 45/738 trẻ (6,1%) có NS1 dương tính. Mẫu máu cấp có 7/45 trẻ (15,6%) có IgM dương tính, 30/45 trẻ (66,7%) có IgG dương tính. Mẫu máu hồi phục có 41/45 trẻ (91,1%) có IgM dương tính, 43/45 trẻ (95,6%) có IgG dương tính. Về huyết học, mẫu máu cấp có 24/45 trẻ (53,3%) giảm bạch cầu máu, 11/45 trẻ (24,4%) có giảm tiểu cầu, 1/45 trẻ (2,2%) có Hct tăng theo tuổi. Mẫu máu hồi phục có 9/45 trẻ (20%) giảm bạch cầu máu, 2/45 trẻ (4,4%) giảm tiểu cầu máu, không có trẻ nào có Hct tăng. Về sinh hóa, mẫu máu cấp có 16/45 trẻ (35,5%) tăng men SGOT, 6/45 trẻ (13,3%) tăng men SGPT, mẫu máu hồi phục có 21/45 trẻ (46,7%) tăng men SGOT, 18/45 trẻ (40%) tăng men SGPT.

Kết luận: Trẻ nhiễm vi rút Dengue, xét nghiệm NS1 có tính chính xác cao và chuyên biệt. Mẫu máu giai đoạn cấp IgM dương tính thấp, tỉ lệ dương tính cao trong mẫu máu giai đoạn hồi phục. Bạch cầu, tiểu cầu máu giảm trong giai đoạn cấp, dần trở về bình thường trong giai đoạn hồi phục.

Từ khóa: Sốt xuất huyết Dengue.

ABSTRACT :

Backgrounds: Dengue hemorrhagic fever is an infectious disease caused by the dengue virus. The disease occurs throughout the year; usually increase during the rainy season. The disease occurs in both children and adults. Features of dengue fever, dengue and exit the plasma, which can lead to hypovolemic circulatory shock, coagulopathy, and organ failure, if not diagnosed early and treated in time can lead to dead.

Objective: Describe infection Dengue virus in children had acute febrile illness studying participant CYD in Tien Giang province.

Methods: Retrospective, descriptive case series.

Results: Plot studies had 45/738 (6.1%) had positive NS1. Blood samples acute with 7/45 children (15.6%) had positive IgM, 30/45 children (66.7%) had positive IgG. Blood samples recovered with 41/45 children (91.1%) had positive IgM, 43/45 children (95.6%) had positive IgG. About hematology, blood samples acute with 24/45 children (53, 3%) had leukopenia, 11/45 children (24.4%) had thrombocytopenia, 1/45 children (2.2%) had increased hematocrit with age. Blood samples recovered with 9/45 children (20%) had neutropenia blood, 2/45 children (4.4%) had thrombocytopenia, no children had increased hematocrit. About biochemistry, blood samples acute with 16/45 children (35.5%) had increased enzymes SGOT, 6/45 children (13.3%) had increased SGPT enzymes, blood samples recovered with 21/45 children (46.7%) had increased enzymes SGOT, 18/45 children (40%) had increased SGPT enzymes.

Conclusions: Children infected with Dengue virus, NS1 test with high accuracy and specialized. Blood samples IgM-positive acute phase of low, high positive rate in blood samples recovery period. Leukemia, blood platelet levels reduced in stages, gradually returning to normal in the recovery phase.

Keywords: Dengue hemorrhagic fever.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF