Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI VỀ XỬ TRÍ SỐT CỦA BÀ MẸ CÓ CON ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG

Trần Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm** TÓM TẮT

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi về xử trí sốt của bà mẹ có con điều trị tại Khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.

Kết quả: Về kiến thức: 48,7% bà mẹ biết dùng nhiệt kế để xác định trẻ bị sốt; 26% bà mẹ trả lời chính xác rằng trẻ bị sốt khi nhiệt độ > 37,5 oC; đa s bà m cho rng tr b st là do bnh nhim khun hoc thay đổi thi tiết (đều chiếm 34%). Về thái độ: 55,3% bà mẹ cho rằng khi trẻ sốt cần phải nhập viện điều trị; 52% bà mẹ co rằng sốt là dấu hiệu bệnh nặng; 73,3% bà mẹ biết rằng khi trẻ sốt quá cao có thể dẫn đến co giật. Về hành vi của các bà mẹ khi trẻ bị sốt: 40% bà mẹ cho rằng khi trẻ sốt có thể tự điều trị ở nhà; 63,3% bà mẹ biết cởi bỏ bớt quần áo khi trẻ sốt; 53,3% bà mẹ biết lau mát khi trẻ bị sốt cao; 62,7% bà mẹ đồng ý cho trẻ uống kháng sinh khi trẻ bị sốt; 79,3% bà mẹ không đồng ý cạo gió, cắt lễ khi trẻ sốt. Nhóm tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, số con, con có tiền sử nhập viện trước đó có liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi đúng của bà mẹ về sốt. Có mối liên quan giữa kiến thức đúng về sốt và hành vi đúng khi xử trí sốt cao ở trẻ em

Kết luận: Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục sức khỏe về sốt và cách xử trí sốt cho bà mẹ.

Từ khóa: Sốt, kiến thức, thái độ, hành vi.

ABSTRACT :

Objective: Survey of knowledge, attitude and behavior towards the management of fever of mothers of children treated at pediatric Department, Tien Giang General Hospital.

Methods: Cross-sectional descriptive.

Results: Knowledge: 48.7% of women who know how to use a thermometer to determine which children with fever; 26% of mothers answered correctly that the child has a fever when the temperature> 37.5°C; the majority of mothers said that fever is caused by infection or changes in weather (both 34%). Attitude: 55.3% of women said that if high fever requires hospitalization treatment; 52% of mother’s contraction that fever is a sign of serious illness; 73.3% of mothers said that if high fever can lead to seizures. About the behavior of the mother when the child has a fever: 40% of women said that they can self-treat fever at home; 63.3% of mothers knew remove child clothes if the child is fever; 53.3% of mothers said wiping cool as high fever; 62.7% of mothers agreed to children antibiotics when fever; 79.3% of women disagreed wind scraping, cutting ceremony when fever. Age group, education level, occupation, number of children, children with a history of previous hospitalizations related to knowledge, attitude and behavior of mothers about fever right. There is an association between fever and correct knowledge about proper behavior when management a high fever in children

Conclusion: The need to strengthen advocacy, health education to mothers about fever and manage fever.

Keywords: Fever, knowledge, attitude, behavior

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF