Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN Ở TRẺ SƠ SINH BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ NĂM 2014

Lê Thị Công Hoa*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tìm hiểu các dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng, vi khuẩn thường gặp và kháng sinh sử dụng trong nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện ở trẻ sơ sinh.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả cắt ngang trên 55 bệnh nhân sơ sinh được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Trung Uơng Huế năm 2014.

Kết quả: Tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện ở trẻ sơ sinh là 5,86%, tỷ lệ tử vong chiếm 16,4%. Các dấu hiệu lâm sàng thường gặp theo thứ tự: nổi vân tím, da tái, li bì, suy hô hấp chướng bụng, nôn và bú kém, sốc nhiễm khuẩn (p<0,0001). Các dấu hiệu cận lâm sàng thường gặp: tiểu cầu giảm <100.000/mm3 chiếm 65,5%(p<0,05), bạch cầu giảm < 5.000/mm3 chiếm 29,1% và BC tăng là 18,2% (p<0,0001), CRP tăng >10 mg/l chiếm tỷ lệ 79,2%. Các vi khuẩn thường gặp: Klebsiella pneumoniae chiếm 52,9%, Pseudomonas aeruginosa , Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae đều có tỷ lệ 11,8%. E.coli và Staphylococus Aureus chỉ chiếm 5,9%.(p<0,0001). Kháng sinh được sử dụng: amikacin chiếm tỷ lệ 63,4%, meropenem và vancomycin chiếm 54,5%, nhóm quinolon chiếm 45,4%.

Kết luận : Các dấu hiệu lâm sàng thường gặp theo thứ tự: nổi vân tím, da tái, li bì, suy hô hấp chướng bụng, nôn và bú kém, sốc nhiễm khuẩn (p<0,0001). Các dấu hiệu cận lâm sàng thường gặp: tiểu cầu giảm <100.000/mm3 chiếm 65,5%(p<0,05), bạch cầu giảm < 5.000/mm3 chiếm 29,1% và BC tăng là 18,2% (p<0,0001), CRP tăng >10 mg/l chiếm tỷ lệ 79,2%. Các vi khuẩn thường gặp: Klebsiella pneumoniae chiếm 52,9%, Pseudomonas aeruginosa , Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae đều có tỷ lệ 11,8%. E.coli và Staphylococus Aureus chỉ chiếm 5,9%.(p<0,0001). Kháng sinh được sử dụng: amikacin chiếm tỷ lệ 63,4%, meropenem và vancomycin chiếm 54,5%, nhóm quinolon chiếm 45,4%. Tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện ở trẻ sơ sinh là 5,86%, tỷ lệ tử vong chiếm 16,4%.

 Từ khóa : Sơ sinh, nhiễm khuẩn bệnh viên, vi khuẩn, kháng sinh.

ABSTRACT :

Objective: To survey on the clinical and paraclinical, common bacteria and the use of antibiotic in hospital acquired septicemia of neonates.

Method: Perspective, descriptive cross-sectional.

Subjects: The research on 55 neonates diagnosed hospital acquired sepsis at Hue Central Hospital in 2014.

Results: The rate of hospital acquired septicemia of neonates was 5.86%, mortality accounted for 16.4%. The common clinical signs were poor capillary refill (purple), pale skin, lethargy, respiratory distress, abdominal distention, vomiting and poor feeding, septic shock (p <0.0001). The common paraclinical signs were: thrombocytopenia <100.000 / mm3 accounted for 65.5% (p <0.05), leukopenia <5.000 / mm3 accounted for 29.1% and leukocyte increase experienced 18.2% (p <0.0001). CRP increase > 10 mg/l accounted for 79.2%. The common bacteria were: Klebsiella pneumoniae accounted for 52.9%, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae accounted for 11.8%. E.coli and Staphylococcus Aureus accounted for 5.9%. (P <0.0001). The antibiotics were used: amikacin took 63.4%, meropenem and vancomycin 54.5%, quinolones 45.4%.

Conclusion: The common clinical signs were poor capillary refill (purple), pale skin, lethargy, respiratory distress, abdominal distention, vomiting and poor feeding, septic shock (p <0.0001). The common paraclinical signs were: thrombocytopenia <100.000 / mm3 accounted for 65.5% (p <0.05), leukopenia <5.000 / mm3 accounted for 29.1% and leukocyte increase experienced 18.2% (p <0.0001). CRP increase > 10 mg/l accounted for 79.2%. The common bacteria were: Klebsiella pneumoniae accounted for 52.9%, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter agglomerans, Enterobacter cloacae accounted for 11.8%. E.coli and Staphylococcus Aureus accounted for 5.9%. (P <0.0001). The antibiotics were used: amikacin took 63.4%, meropenem and vancomycin 54.5%, quinolones 45.4%. The rate of hospital acquired septicemia of neonates was 5.86%, mortality accounted for 16.4%.

Key words: Neonate, hospital acquired septicemia, bacteria and antibiotics.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF