Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
ĐẶC ĐIỂM VIÊM CƠ TIM Ở TRẺ NHẬP BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 01/01/2007 ĐẾN 31/12/2014

Trịnh Hữu Tùng*, Vũ Quốc Anh Thy*, Nguyễn Trần Thảo Uyên* TÓM TẮT

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tể học, lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị và phân tích các yếu tố tiên lượng tử vong ở trẻ bị viêm cơ tim nhập viện Nhi Đồng 2 từ 01/01/2007 đến 31/12/2014.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả hàng loạt ca. Nghiên cứu được thực hiện ở những bệnh nhân đã nhập viện Nhi Đồng 2 thỏa tiêu chuẩn mở rộng trong chẩn đoán viêm cơ tim từ tháng 01/01/2007 đến 31/12/2014.

 Kết quả: Có tất cả 44 trẻ thỏa tiêu chuẩn viêm cơ tim nhập Nhi Đồng 2 từ 01/01/2007 đến 31/12/2014, trong tổng số 665.518 bệnh nhi nhập viện, chiếm tỉ lệ 0,66/10000; tỉ lệ nam nữ 1,5:1, tuổi trung bình là 6,6 tuổi. Lý do nhập viện thường gặp nhất là do có các triệu chứng tim mạch và hô hấp. Bệnh sử diễn ra đều là cấp và tối cấp, trung bình 3,5 ± 0,6 ngày. Thời điểm chẩn đoán trung bình 14 ± 4,8 giờ sau nhập viện. Có 45,5% được chẩn đoán viêm cơ tim và nhập cấp cứu ngay khi nhập viện. Thời gian điều trị trung bình 10,9 ± 1,5 ngày. Các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu, thường gặp nhất là: sốt, trụy tuần hoàn, khó thở, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, gan to, đau ngực. Tại thời điểm xuất viện, có 36,4% tử vong – nặng xin về, 18,2% di chứng bệnh cơ tim dãn nở và 45,4% ổn định hoàn toàn và xuất viện. Những bệnh nhân có trụy tuần hoàn (OR= 11,3; khoảng tin cậy 95% là 1,3 – 97,3; P=0,01), có dùng vận mạch như Adrenaline (OR 5,5; khoảng tin cậy 95% là  1,4 – 20,9; P=0,01), và Dobutamin (OR= 6,1; khoảng tin cậy 95% là 1,2 – 31,8; P=0,02) có nguy cơ tử vong cao hơn những bệnh nhân không có.

Kết luận: Viêm cơ tim rất hiếm gặp ở trẻ em, tỉ lệ tử vong cao, triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu, triệu chứng thường gặp nhất là sốt và trụy tuần hoàn. Vấn đề chẩn đoán còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào triệu chứng tim mạch và biểu hiện bất thường về siêu âm tim hoặc điện tâm đồ hoặc tăng men tim (CK-MB, Troponin). Các yếu tố tiên lượng tử vong – nặng xin về bao gồm: trụy tuần hoàn, dùng vận mạch Adrenaline, và Dobutamin.

Từ khóa: Viêm cơ tim, trẻ em.

ABSTRACT :

 Objection: Describe the epidemiologic, clinical, paraclinical, therapeutic characteristics and fatal prognostic factors of myocarditis on children admitted to Children’s Hospital 2 from Jan 1st , 2007 to December 31st , 2014.

 Methods: retrospective, descriptive study. The study was conducted on patients admitted to the Children’s Hospital 2 from January 1st , 2007 to December 31st , 2014. All of them were diagnosed as suspected myocarditis on the basis of extended criteria of myocarditis.

 Results: There were 44 children who were diagnosed as suspected myocarditis, and were enrolled on our study from January 1st , 2007 to December 31st , 2014, in total 665,518 hospitalized patients. The prevalence of myocarditis in hospitalized patients was 0.66/10000. Mean age was 6.6 years and the male:female ratio were 1.5:1. The most frequently reason had caused patients admitted to hospital was with cardiovascular and respiratory symptoms. Histories mostly were acute and fulminant level. The clinical signs and symptoms most frequently were unspecific: fever, circulatory collapse, dyspnea, fatigue, poor feeding, nausea, vomitting, hepatomegaly, chest pain. At the time of discharge, with 36.4% of death-moribundity, 18.2% of sequelae with dilatedcardiomyopathy and 45.4% of recovery and discharge. Patients had circulatory collapse (odds ratios 11.3; 95% confidence intervals, 1.3 – 97.3; P = 0.01), were used with vasomotor as Adrenaline (odds ratios 5.5; 95% confidence intervals, 1.4 - 20.9; P = 0.01) , and Dobutamin (odd ratios 6.1; 95% confidence intervals, 1.2 - 31.8; P = 0.02) had higher mortality risk than patients without.

 Conclusions: Myocarditis is a very rare desease in children, but associated with high mortality. The most frequently signs and symptoms are fever and circulatory collapse. Diagnose is difficult, mainly based on abnormal cardiovascular signs and symptoms, and abnormal paraclinical signs such as echocardiography, or ECG, or cardiac enzyme elevations (CK-MB, Troponin). The risk factors of mortality-moribundity are circulatory collapse and using vasoactive medications such as Adrenaline or Dobutamin.

Keywords: Myocarditis, children, risk factors, mortality, features.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF