Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
ĐẶC ĐIỂM TIẾNG ỒN TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH

Nguyễn Đức Toàn*, Hồ Tấn Thanh Bình*, Phạm Thị Thanh Tâm* TÓM TẮT

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm tiếng ồn tại khoa hồi sức sơ sinh của bệnh viện Nhi Đồng 1.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả dữ liệu về cường độ tiếng ồn được thu thập tại những thời điểm khác nhau và ở những vị trí khác nhau tại khoa hồi sức sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1.

Kết quả: Cường độ tiếng ồn cao nhất vào thứ 2 (76,4 ± 2,7 dB) và thấp nhất vào thứ 7 (67,3 ± 1,9 dB). Cường độ tiếng ồn cao nhất vào buổi chiều (78,6 ± 4,2 dB) và thấp nhất vào buổi tối (66,5 ± 3,7 dB). Cường độ tiếng ồn cao nhất ở khu vực hành chánh (78,4 ± 3,4 dB) và thấp nhất ở khu vực cách ly (66,4 ± 8,2 dB). Những tác nhân có thể là nguyên nhân làm cho tiếng ồn tại khoa vượt quá tiêu chuẩn cho phép là tiếng ồn do dụng cụ rơi, báo động của pulse oximeter và máy thở rung tần số cao SensorMedics.

Kết luận: Cường độ tiếng ồn tại khoa hồi sức sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 1 cao hơn tiêu chuẩn cho phép của Ủy ban bảo vệ môi trường Mỹ và Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ.

Từ khóa: Cường độ tiếng ồn, khoa hồi sức sơ sinh.

ABSTRACT :

Objective: The aim of this study was to describe characteristics of the noise level in a Neonatal Intensive Care Unit.

Method: Noise levels (dB) were collected at different periods and areas in the Neonatal Intensive Care Unit of Children’s Hospital 1 Vietnam.

Results: Mean sound level was highest on Monday (76.4 ± 2.7 dB) and lowest on Saturday (67.3 ± 1.9 dB). Afternoon shift was recognized to be the loudest (78.6 ± 4.2 dB) and evening shift (66.5 ± 3.7 dB) was the most quiet time frame in our neonatal intensive care unit. Data also showed that administration area had the highest noise level (78.4 ± 3.4 dB) and isolation area had the lowest intensity (66.4 ± 8.2 dB). Some factors may contribute to increased sound levels were stated as healthcare instruments, pulse oximeters alarm sounds and high-frequency oscillatory ventilators.

Conclusion: Noise levels in our Neonatal Intensive Care Unit were found to be above the levels recommended by the American Academy of Pediatrics and the American Environmental Protection Agency.

Key words: Noise level, neonatal intensive care unit.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF