Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN CỦA GEN ARID1A TRONG U NGUYÊN BÀO THẦN KINH Ở TRẺ EM VIỆT NAM

Lê Thị Kim Hòa*, Vũ Diễm My**, Bùi Thị Thanh Huyền***, Bùi Chí Bảo**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát sự biểu hiện của gen ARID1A ở khối u của bệnh nhân UNBTK. Đánh giá mối tương quan của biểu hiện ARID1A với các đặc điểm lâm sàng.

Phương pháp nghiên cứu: Tách chiết RNA tổng số từ các mẫu mô UNBTK (n = 52). Tiến hành khảo sát sự biểu hiện của ARID1A mRNA bằng phương pháp Real-time RT PCR và biểu hiện của protein ARID1A bằng hóa mô miễn dịch. Đánh giá mối tương quan của biểu hiện gen ARID1A với các đặc trưng lâm sàng và sự khuếch đại của MYCN bằng kiểm định Student’s t-test.

Kết quả: 44 mẫu UNBTK (85%) biểu hiện thấp mRNA gen ARID1A và 8 mẫu (15%) UNBTK biểu hiện mRNA ARID1A cao hơn so với mẫu bình thường. Hơn nữa, sự giảm và mất biểu hiện protein ARID1A cũng được tìm thấy ở 16 mẫu UNBTK. Kết quả cũng phát hiện sự biểu hiện ARID1A mRNA có liên quan với sự khuếch đại của MYCN ở mô UNBTK (p = 0,04).

Kết luận: Sự giảm biểu hiện của gen ARID1A và có liên quan đến sự khuếch đại MYCN đã gợi mở ARID1A là một biomarker tiềm năng trong tiên lượng UNBTK.

Từ khóa: U nguyên bào thần kinh, biểu hiện gen ARID1A, trẻ em Việt Nam.


ABSTRACT :

Objectives: Investigating the expression of ARID1A in tumors from patients with NB. Assessing out the correlation between ARID1A expression and various clinic pathologic parameters.

Methods: Total mRNA was isolated from tumor tissue specimens from 52 patients with NB. Real-time RT-PCR was performed to investigate ARID1A mRNA and immunohistochemistry was used to investigate the expression of protein ARID1A. In addition, Student’s t-test method was used to assess the potential correlation between the expression of ARID1A and clinical features.

Results: There were 44 NB samples (85%) expressing low ARID1A mRNA and 8 NB samples (15%) with high ARID1A mRNA expression compared with healthy tissue. Moreover, decrease and loss of ARID1A mRNA were found in 18 NB tissues. The result also showed that the expression of ARID1A mRNA was associated with MYCN amplification in tumors from NB patients (p = 0.04).

Conclusion: There was a correlation between Low expression of ARID1A mRNA and MYCN amplification. It was suggested that ARID1A is a potential biomarker in prognostics in NB.

Key words: Neuroblastoma, ARID1A expression, Vietnamese children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF