Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ LỒNG RUỘT Ở TRẺ LỚN

Trần Ngọc Sơn *, Phạm Đức Hiệp**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị lồng ruột ở trẻ lớn.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu các trường hợp bệnh nhân (BN) trên 24 tháng tuổi được điều trị lồng ruột tại bệnh viện Nhi Trung Ương từ 01/01/2015 đến 31/12/2015.

Kết quả: Có 169 BN thuộc đối tượng nghiên cứu với tuổi từ 25 tháng đến 14 tuổi. Chẩn đoán dựa vào triệu chứng lâm sàng (đau bụng cơn 100%, nôn 52,1%, ỉa máu 3,6%, sờ thấy khối lồng 13,6%) và siêu âm với 100% có hình ảnh bia bắn điển hình. Tất cả BN được chỉ định bơm hơi tháo lồng với kết quả 98,2% thành công, không có tai biến và tử vong. 5 BN được chỉ định phẫu thuật gồm: 3BN tháo lồng không thành công (trong đó có 2 BN có nguyên nhân thực thể), 1 BN tái phát nhiều lần, 1 BN bị polyp manh tràng không cắt được bằng nội soi tiêu hóa. Ở tổng số 5 BN (2,9%) có nguyên nhân thực thể, ngoài 3 BN kể trên có 2 BN bị polyp đại tràng được nội soi cắt polyp. Tỉ lệ lồng ruột ltái phát chung sau điều trị là 17,2%.

Kết luận: Tiếp cận chẩn đoán và điều trị lồng ruột trẻ lớn có thể tương tự như trẻ nhỏ. Bơm hơi điều trị lồng ruột trẻ lớn là một thủ thuật an toàn và hiệu quả.

Từ khóa: Lồng ruột, trẻ lớn, chẩn đoán, điều trị.

ABSTRACT :

Objective: To present our results of diagnosis and treatment of intussusception in older children.

Methods: Retrospective study of all patients over 24 months of age treated at National Hospital of Pediatrics for intussusception from 01.01.2015 to 12.31.2015.

Results: 169 patients were enrolled in the study with age from 25-month to 14 years. Diagnosis was based on clinical presentations (abdominal pain 100%, vomiting 52.1%, 3.6% bloody stool, 13.6% palpable mass) and ultrasound as 100% cases were with typical target sign. Air enema reduction was performed in all cases with 98.2% successful rate and no complications or mortality. 5 patients underwent surgery: 3 for failed air enema reduction (2 of them had pathologic lead point: Meckel’s diverticulum and intestinal tumor), one for multiple recurrence, one for a caecal polyp unmanageable by colonoscopy. In total 5 patients (2.9%) with pathologic lead point, apart from 3 above-mentioned cases, 2 patients had colonic polyp, removed successfully by colonoscopy. The overall rate of recurrent intussusception after treatment was 17.2%.

Conclusions: The approach for diagnosis and treatment of intussusception in older children can be similar to that in infants. Air-enema reduction for intussusception in older children is safe and effective.

Keywords: Intussusception, older children, diagnosis, treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF