Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN1p VÀ 11q TRONG U NGUYÊN BÀO THẦN KINH Ở TRẺ EM VIỆT NAM

Lê Thị Kim Hòa*, Lê Phương Mai**, Trần Thị Bích Thủy**, Nguyễn Đoàn Phương Uyên**, Hồ Trần Bản***, Bùi Chí Bảo***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát mất đoạn trên cánh ngắn NST 1(1p) và cánh dài NST 11 (11q) trong các khối u của bệnh nhân UNBTK.

Phương pháp nghiên cứu: Tách DNA bộ gen (gDNA) từ 17 mẫu khối u và mẫu máu đối chứng của bệnh nhân UNBTK. Phát hiện mất đoạn 1p và 11q bằng phương pháp PCR sử dụng microsatellite marker và điện di SDS-PAGE. 7 mẫu được kiểm tra lại bằng phương pháp MLPA.

Kết quả: Sử dụng microsatellite marker đã phát hiện 62,5% trường hợp mất đoạn 1p và 64,7% trường hợp mất đoạn 11q ở các bệnh nhân UNBTK. Kết quả phát hiện mất đoạn sử dụng phương pháp MLPA tương đồng với kết quả được ghi nhận bằng microsatellite marker. Hai kết quả này cho thấy mất đoạn 1p xảy ra phổ biến nhất ở vị trí 1p36.23 và mất đoạn 11q thì ở vị trí 11q23.

Kết luận: Nghiên cứu này đã phát hiện mất đoạn NST 1p và 11q ở các mẫu UNBTK ở trẻ em Việt Nam và góp phần phân loại nhóm nguy cho các bệnh nhân UNBTK.

Từ khóa: U nguyên bào thần kinh, Mất đoạn 1p và 11q, microsatellite.

ABSTRACT :

Objective: Investigate chromosome 1p and 11q deletions in NB samples.

Method: Genomic DNA was extracted from 17 tumors and blood from patients with NB. PCR-Microsatellite based assay was used to detect loss of 1p and 11q in NB patients. The results of random seven samples were confirmed by MLPA method.

Result: 62.5% NB cases with 1p deletions and 64.7% cases with 11q deletions were detected by PCR-microsatellite based assay. The results of chromosome loss by MLPA method were similar to one by PCR-microsatellite based assay. These results also showed that loss of 1p and 11q commonly occurs at 1p36.23 and 11q23, respectively.

Key words: Neuroblastoma, Loss of chromosome 1p and 11q, microsatellite.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF