Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ SƠ SINH CỦA SẢN PHỤ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI BÌNH DƯƠNG

Phùng Thị Kim Dung*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của bà mẹ trong chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh.

Phương pháp nghiên cứu: một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện từ tháng 10/2015 đến tháng 11/2015 tại khoa hậu sản bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương. Đối tượng nghiên cứu là 339 sản phụ được khảo sát bằng bộ câu hỏi phỏng vấn và quan sát thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh của bà mẹ. Các biến số nghiên cứu là đặc điểm nhân khẩu học, kiến thức, thái độ, thực hành về chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh. Số liệu được xử lý bằng phần mềm Stata 10.0.

Kết quả: Trong số 339 bà mẹ được phỏng vấn và quan sát thực hành chăm sóc trẻ sau sanh kết quả cho thấy về kiến thức đạt tỷ lệ 69,91%, về thái độ là 56,34% và thực hành là 82,01%. Chỉ 8,26% các bà mẹ đồng ý không băng rốn cho trẻ; 49,56% bà mẹ biết 2 dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ, 50% các bà mẹ không biết thời gian vàng da sinh lý của trẻ sơ sinh, 73,74% bà mẹ lo lắng khi đưa con đi chích ngừa. Tỷ lệ 32,15% các bà mẹ chưa được nhân viên y tế tư vấn đầy đủ khi mang thai về chăm sóc trẻ sơ sinh.

Kết luận: Về kiến thức của bà mẹ về chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh, các dấu hiệu nguy hiểm cho trẻ và biết vàng da sinh lý còn hạn chế. Về thái độ đa số các bà mẹ lo lắng khi đưa con đi tiêm ngừa. Cần có kế hoạch hướng dẫn trước sinh cho các bà mẹ về chăm sóc sơ sinh.

Từ khóa: Kiến thức, thái độ, thực hành trong chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh.

ABSTRACT :

Objective: Determine knowledge, attitude and practice of mothers on newborn care.

Method: This is a cross-sectional study from October 2015 to November 2015, which had been taken place in postpartum unit of Binh Duong Obs & Gyn, Pediatric Hospital. The study’s participants included 339 mothers among postpartum mothers, who were interviewed by some questions and surveyed practice of mothers on newborn care. Their demographic data, knowledge, attitudes and practice of mothers on newborn care were assessed. Analysis was by Stata 10.0.

Results: Among the 339 mothers studied, 69.91% answered correct questions on the knowledge of newborn care, 56.34% had appropriate attitude towards newborn care, and 82.01% practiced appropriate newborn care. The result that only 8,26% mothers couldn’t agree cord bandage newborn, 49.56% mothers knew about two dangerous signs for newborn, 50% of them knew about neonatal jaundice, 73.74% mothers worried about vaccination their babies, 32.15% mothers haven’t been consulted antenatal fulfill about newborn care.

Conclusion: There was an inadequate knowledge of post-natal cord care, dangerous signs for newborn, neonatal jaundice and so many mothers have still worried about vaccination their babies at Binh Duong Obs & Gyn, Pediatric Hospital. There was the plan to well inform about newborn care for antenatal mothers.

Key words: Knowledge-Attitude-Practice, Newborn care, Postnatal, Antenatal

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF