Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
VAI TRÒ CỦA PROCALCITONIN TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

Từ Quốc Thanh*, Cao Thị Bích Ngân*, Võ Thị Vân*, Nguyễn Thị Bạch Tuyết*, Đoàn Thị Minh Liên*, Nguyễn Thị Phương Thảo**

TÓM TẮT :

Mở đầu và Mục tiêu: Vai trò của Procalcitonin (PCT) trong tiên lượng mức độ nặng, biến chứng và tử vong của viêm phổi mắc phải cộng đồng (VPMPCĐ) là chưa rõ ràng. Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát vai trò của PCT trong việc đánh giá mức độ nặng và tiên lượng biến chứng, tử vong ở bệnh nhân VPMPCĐ nhập viện điều trị tại bệnh viện Trưng Vương.

Đối tượng và Phương pháp: Mô tả hàng loạt ca có phân tích. Tất cả các ca VPMPCĐ được làm xét nghiệm PCT lúc nhập viện và sau 48-72 giờ. Các bệnh nhân được phân nhóm mức độ nặng theo thang điểm PSI và CURB-65, được điều trị và theo dõi các biến chứng cho đến khi khỏi bệnh hoặc tử vong.

Kết quả: Chúng tôi thu thập được 131 bệnh nhân. Có mối tương quan giữa nồng độ PCT lúc nhập viện và mức độ nặng của VPMPCĐ theo thang điểm PSI và theo thang điểm CURB-65 với hệ số tương quan Spearman lần lượt là Rs= 0,228 (p= 0,009) và Rs= 0,233 (p= 0,007). Nồng độ PCT lúc nhập viện không có khác biệt giữa nhóm có biến chứng và nhóm không biến chứng (p= 0,051), giữa nhóm tử vong và sống còn (p= 0,581). Nồng độ PCT lần 2 có khác biệt giữa nhóm có biến chứng và nhóm không biến chứng (p= 0,002), cũng như giữa nhóm tử vong và nhóm sống còn (p< 0,001).

Kết luận: Nồng độ PCT lúc nhập viện có tương quan với mức độ nặng của VPMPCĐ nhưng chỉ ở mức trung bình và không có ý nghĩa tiên lượng biến chứng và tử vong của VPMPCĐ. Nồng độ PCT lần 2 và động học PCT có ý nghĩa tiên lượng biến chứng và tử vong.

Từ khóa: Viêm phổi mắc phải cộng đồng, Nồng độ Procalcitonin.


ABSTRACT :

Background & Objectives: The role of procalcitonin (PCT) in the prognosis of severity, complications and mortality of community acquired pneumonia (CAP) is unclear. Objectives of the study were to investigate the role of PCT in assessing severity and prognosis of complications and mortality in patients hospitalized CAP at Trung Vuong Hospital.

Method: Descriptive case series study. All the cases of CAD were measured for PCT levels at admission and 48-72 hours later (2nd PCT levels). The patients were classified according to the severe scale of PSI and CURB-65, were treated and followed up until recovery or death.

Results: 131 patients with CAP were enrolled in the study. There is a correlation between PCT levels at admission and severities of CAP according PSI scale and CURB-65 scale with Spearman’s correlation coefficient R = 0.228 (p= 0.009) and R = 0.233 (p= 0.007) respectively. There was no significant difference in PCT levels at admission between complicated and uncomplicated group (p= 0.051), between death and survival group (p= 0.581). There was significant difference in 2nd PCT levels between complicated and uncomplicated group (p= 0.002), as well as between the group of death and survival (p< 0.001).

Conclusion: The PCT levels at admission have a correlation with the severity of CAP, but have no role in prognosis of the complications and death of CAD. 2nd PCT levels and PCT kinetics have a role in prognosis of complications and death of CAD.

Key words: Community acquired pneumonia (CAP), Procalcitonin (PCT) level.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF