Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KHẢO SÁT TỶ LỆ LOÃNG XƯƠNG, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG GÃY XƯƠNG ĐỐT SỐNG Ở BỆNH NHÂN TRÊN 50 TUỔI ĐAU LƯNG MÃN TÍNH TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ ĐAU- VẬT LÝ TRỊ LIỆU- Y HỌC CỔ TRUYỀN

Hồ Thị Đoan Trinh*, Trần Bình Thanh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Loãng xương và biến chứng gãy xương do loãng xương đã trở thành vấn đề quan tâm của toàn thế giới, trong đó gãy xương đốt sống là một biến chứng phổ biến nhất của bệnh lý loãng xương ở người có tuổi, đặc biệt là phụ nữ. Chẩn đoán đúng gãy xương đốt sống là một điều cần thiết trong điều trị bệnh, đặc biệt trong quản lý loãng xương, nhằm ngăn ngừa những biến chứng của gãy xương, giảm tỷ lệ tử vong, giảm chi phí điều trị, nâng cao sức khỏe chung cho người lớn tuổi và lợi ích cho xã hội về mặt kinh tế.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ loãng xương, gãy xương đốt sống và các mối liên quan về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của gãy xương đốt sống ở bệnh nhân trên 50 tuổi đau lưng mãn tính tại khoa Điều trị đau- Vật lý trị liệu- Y học cổ truyền.

Phương pháp: Phương pháp nghiên cứu: mô tả, cắt ngang. Từ 8/2014 đến 6/2016, nghiên cứu được thực hiện trên 200 bệnh nhân nữ tuổi từ 50 đến 82. Mỗi bệnh nhân được chụp X quang cột sống để đo chiều cao thân trước- thân giữa- thân sau của 13 đốt sống (T4 đến L4) để xác định gãy xương và đo mật độ xương tại hai vị trí cốt sống thắt lưng, cổ xương đùi để xác định loãng xương.

Kết quả: Tỷ lệ loãng xương trong mẫu nghiên cứu là 60%, tỷ lệ bệnh nhân trên 70 tuổi loãng xương chiếm tỷ lệ cao. Tỷ lệ gãy xương đốt sống trên bệnh nhân trên 50 tuổi đau thắt lưng mãn tính là 33,5%. Kiểu gãy lõm và gãy bờ chiếm tỷ lệ cao trong các kiểu gãy. Mức độ gãy độ 2 chiếm tỷ lệ cao. Đa số bệnh nhân có gãy một đốt sống. Đối với các bệnh lý đi kèm, đau khớp đặc biệt là thoái hóa khớp có mối liên quan với gãy xương đốt sống. Qua khảo sát ghi nhận được tỷ lệ gãy xương của từng đốt sống, những đốt sống có tỷ lệ gãy xương cao là: T11, T12 và L1.

Kết luận: Ở bệnh nhân trên 50 tuổi có đau lưng mãn tính, loãng xương chiếm tỷ lệ cao và tăng dần theo số tuổi. Khoảng một phần ba số trường hợp bị gãy xương đốt sống trong nghiên cứu cho thấy hậu quả của loãng xương là gãy xương đốt sống đang là vấn đề đáng báo động trong chương trình chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Từ khóa: gãy xương đốt sống, kiểu gãy, mức độ gãy, loãng xương.

ABSTRACT :

Background: Osteoporosis and complications of fracture caused by osteoporosis has become the important issue of worldwide, including vertebral fractures are a common complication of osteoporosis disease in older people, especially women. Properly vertebral fracture diagnosing is a necessity in the treatment of diseases, especially in the management of osteoporosis, to prevent complications of the fracture, reduce mortality, reduce treatment costs and improve general health for older people and social benefit economically.

Objectives: Determine the rate of osteoporosis, vertebral fractures and the correlation of the clinical characteristics, subclinical vertebral fracture in patients over age 50 with chronic back pain at the Faculty of Department of Pain Management- Physiotherapy- Traditional Medicine.

Method: Research Methodology: descriptive, cross-sectional. From 8/2014 to 6/2016, researches were conducted on 200 female patients aged 50 to 82. Each patient was spine radiographs to measure height of anterior- medial- posterior body of 13 vertebrae (T4 to L4) to determine fractures and measure bone density at two positions of the lumbar spine, the femoral neck to determine osteoporosis.

Results: The rate of osteoporosis in the research sample was 60%, the proportion of osteoporosis patients over age 70 is at high percentage. The rate of patients in vertebral fractures over age 50 with chronic low back pain is 33.5%. The concave fracture and shore fracture have higher percentage of all types of fractures. Level 2 of fracture is at high percentage. Most patients have a fractured vertebra. With associated pathologies, joint pain – especially the osteoarthritis is related to vertebral fractures. The survey recorded fracture rate of each vertebral, vertebrae has higher fracture rates are: T11, T12, and L1.

Conclusion: In patients over 50 years old with chronic back pain, osteoporosis is at high percentage and gradually increases over age. About one-third of cases of vertebral fracture in research shows the consequence of osteoporosis is vertebral fracture being an alarming problem in the community health care programs.

Keyword: vertebral fractures, fracture type, severity of fractures, osteoporosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF