Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KẾT QUẢ SỬ DỤNG VẠT DA NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH MÔNG TRÊN TRONG ĐIỀU TRỊ LOÉT TO VÙNG CÙNG CỤT DO TÌ ĐÈ

Nguyễn Xuân Thiện*, Phạm Trịnh Quốc Khanh*, Đinh Phương Đông*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Loét cùng cụt luôn là thử thách với các phẫu thuật viên tạo hình. Vạt nhánh xuyên được mô tả với nguồn cấp máu dồi dào, vùng cho vạt biến dạng tối thiểu, không đòi hỏi phải hy sinh cơ mông lớn cũng như thân động mạch chính.

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Trong khoảng thời gian từ 1/2013 – 2/2014, chúng tôi đã điều trị 23 bệnh nhân (16 nam, 7 nữ) với vết loét cùng cụt do tì đè được sử dụng vạt da nhánh xuyên động mạch mông trên, có 17 vạt dạng đảo và 6 vạt trượt V-Y. Tuổi trung bình là 65,96 (thấp nhất 36, cao nhất 86).

Kết quả: Có 19 vạt da sống tốt, 3 vạt da có hoại tử 1 phần hay rò dịch dưới vạt liền da thì 2, 1 vạt da hoại tử toàn bộ. Theo dõi từ 4-11 tháng, tất cả các vạt vẫn tốt, không loét tái phát.

Kết luận: Vạt SGAP là 1 kỹ thuật tin cậy trong che phủ vết loét cùng cụt, vạt an toàn và có thể lấy rộng. Vùng cho vạtcó thể khâu kín kỳ đầu. Đây là lựa chọn tốt cho việc che phủ vết loét cùng cụt.

Từ khóa: SGAP, nhánh xuyên, loét cùng cụt, liền vết thương.

ABSTRACT :

Background: Sacrococcygeal sores have always been a challenge to the plastic surgeon. The perforator – based flaps are highly vascularized, have minimal donor site morbidity, and do not require the sacrifice of the gluteus maximus muscle as well as do not sacrifice main trunk artery.

Methods: In a period between January 2013 and February 2014, we treated 23 patients (16 males, 7 females) with sacrococcygeal pressure sores with a unilateral superior gluteal artery perforator flap (SGAP flap) was used for 17 propeller flaps and 6 V-Y fashion. The average age was 65.96 years (range 36-86 years).

Results: Nineteen flaps healed, three flaps has secondary wound healing and one flap is total necrosis. All the flaps are good after 4 months to 11 months of follow up.

Conclusion: The SGAP flaps is a reliable method in the closure of sacrococcygeal sores, they are safe and large flaps. The donor site can be primarily closured and we would recommend the SGAP flap as a good choice in the closure sacrococcygeal sores.

Keyword: SGAP, perforator, sacral sores, wound healing.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF