Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CHẢY MÁU MŨI TẠI BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

Phan Xuân Hoa*, Phan Thị Mộng Thơ*, Lê Thị Kim Thanh*, Nguyễn Thị Nga*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: khảo sát tình hình chảy máu mũi tại bệnh viện Trưng Vương.

Đối tượng-Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiền cứu mô tả 93 ca từ 16-91 tuổi với chẩn đoán chảy máu mũi đến khám tại phòng cấp cứu, phòng khám TMH được nhập viện và những bệnh nhân đang nằm điều trị tại các khoa lâm sàng bệnh viện Trưng Vương trong thời gian từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2016.

 Kết quả: 1. Về đặc điểm dịch tễ của chảy máu mũi. Tuổi trung bình là 45,48 ± 17,58 . Trong đó độ tuổi chảy máu mũi chiếm tỷ lệ cao nhất là 40- 49 (22,6%). Giới: nam nhiều hơn nữ (66,8% so với 31,2%). Tháng nhập viện: gặp ở tất cả các tháng trong năm, nhiều nhất là tháng 3, tháng 5, tháng 12 (14%, 14%, 12,9%). 2. Về đặc điểm lâm sàng của chảy máu mũi. Vị trí chảy máu mũi: thường hay gặp chảy máu mũi trước nhiều hơn chảy máu mũi sau (77,4% so với 22,6%). Nguyên nhân chảy máu mũi: nguyên nhân do chấn thương chiếm tỷ lệ cao nhất, kế đến là tăng huyết áp và sau đó là chưa rõ nguyên nhân (43%, 28%, 12,9%). 3. Khảo sát thêm liên quan giữa nguyên nhân chảy máu mũi với nhóm tuổi, với giới: Liên quan giữa nguyên nhân chảy máu mũi với nhóm tuổi: chảy máu mũi nguyên nhân do tăng huyết áp thì nhóm tuổi >60 chiếm tỷ lệ cao nhất (p<0,05), còn đối với nguyên nhân do chấn thương thì nhóm tuổi <40 chiếm tỷ lệ cao nhất (p<0,05). Liên quan giữa nguyên nhân chảy máu mũi với giới: đối với nguyên nhân do tăng huyết áp thường gặp ở nữ , nguyên nhân do chấn thương thường gặp ở nam (p<0,05).

Kết luận: Chảy máu mũi xảy ra ở mọi lứa tuổi, chiếm tỷ lệ cao nhất ở lứa tuổi từ 40-49, thường gặp ở nam nhiều hơn ở nữ, hay xảy ra ở những tháng mùa lạnh, mùa khô. Chảy máu mũi trước chiếm tỷ lệ cao hơn chảy máu mũi sau. Nguyên nhân do chấn thương chiếm tỷ lệ cao nhất, kế đến là tăng huyết áp, sau đó đến chảy máu mũi chưa rõ nguyên nhân. Chảy máu mũi do tăng huyết áp thì nhóm tuổi trên 60 chiếm tỷ lệ cao nhất, còn do chấn thương thì nhóm tuổi nhỏ hơn 40 chiếm tỷ lệ cao nhất. Chảy máu mũi đối với nguyên nhân do tăng huyết áp thường gặp ở nữ, nguyên nhân do chấn thương thường gặp ở nam.

 Từ khóa: chảy máu mũi.

ABSTRACT :

Objective: To survey epistaxis at Trung vuong hospital.

 Subjects and methods: The prospetive study includes 93 patients aged from 16 to 91 with diagnosis of epistaxis admitted emergency room, department of Ear, Nose and Throat and the patients are being treated at the other clinical department in Trưng Vương Hospital in the period from 01/2015 to 08/ 2016.

 Results: Regarding epidemiology of epistaxis: Averaged age is 45.48 ± 17.58. The age which has the highest nosebleed rate is 40-49. Sex: more men than women (66,8% compared with 31.2%). Hospital admission month: almost all months in a year, the most in March, May and December (14%, 14%, 12.9%). Regarding clinical epistaxis: positions and causes. Position of epistaxis: anterior epistaxis happens more often than posterior epistaxis (77.4% compared with 22.6%). Cause of epistaxis: nosebleed is caused by injury at the highest rate, next hypertension and the unknown (respectively 43%, 28%, 12.9%). More survey on the relationship between nosebleed causes and age groups and sex. The relationship between nosebleed causes and age groups: nosebleed is caused by hypertension with over 60 age groups at the highest rate (p<0.05). However, with the injury cause under 40 age groups account for the highest rate (p<0.05). The relationship between nosebleed causes and sex: more women than men suffer from nosebleed because of hypertension, but more men than women suffer from nosebleed because of injury (p<0.05).

 Conclusion: Nosebleed occures at any age, at the highest rate aged 40-49, for more men than women and in the months of cold and dry seasons. Anterior nosebleed has a higher rate than posterior nosebleed. Epistaxis is caused by injury at the highest rate, next hypertension and the unknown. Nosebleed is caused by hypertension with over-60 age groups at the highest rate. However, with the injury cause under-40 age groups account for the highest rate. Because of hypertension, more women than men suffer from nosebleed, but more men than women suffer from nosebleed because of injury.

Key words: epistaxis, nosebleed.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF