Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI NẶNG Ở TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI KHOA NHI – BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

Bùi Tùng Hiệp*, Trần Thị Thùy Trang**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tình hình sử dụng và đề kháng kháng sinh (KS) tại khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Kiên Giang (BVĐKKG) từ: 9/2012 đến 5/2013.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 412 hồ sơ bệnh án trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi.

Kết quả: Qua khảo sát 412 bệnh án cho kết quả sau: nhóm KS được chỉ định nhiều nhất là cephalosporin (40,1%). Thời gian trung bình dùng kháng sinh: 11,6 ± 0,33 ngày, trong đó khoảng thời gian 7 – 14 ngày chiếm tỷ lệ cao nhất (71,3%). Nhóm aminoglycosid, thời gian trung bình: 4,4 ± 0,13 ngày, trong đó trên 5 ngày chiếm tỷ lệ 14,6%. KS lựa chọn ban đầu chủ yếu là Cephalosporin (49,4%). Phối hợp thường gặp nhất: cephalosporin + aminoglycosid (39,2%). Hiệu quả điều trị: cải thiện và khỏi bệnh chiếm tỷ lệ 97,8% và trường hợp không thuyên giảm, chuyển viện chiếm 2,2%. Tỷ lệ phân lập vi khuẩn: gram (+): 64,1%; gram (-):  35,9%. Các khuẩn gây bệnh thường gặp ở trẻ con như sau: Streptococcus sp. 21,3%, Staphylococcus aureus 13,4%, Staphylococcus, coagulase negative 12,5%, Klebsiella pneumoniae 11,3%. Staphylococci và các chủng Gram âm có mức đề kháng cao. Vancomycin và Fosfomycin là 2 KS còn nhạy cao với tất cả các chủng

Kết luận và kiến nghị: Việc sử dụng KS trong điều trị bệnh lý viêm phổi nặng trẻ em rất khác nhau tùy trường hợp bệnh. Mức độ đề kháng KS của các chủng thường gặp trong viêm phổi nặng hiện rất cao, cần thận trọng trong sử dụng KS và tiếp tục theo dõi mức độ tiến triển đề kháng để có chiến lược điều trị thích hợp với từng giai đoạn.

Từ khóa: kháng sinh, viêm phổi nặng, trẻ em dưới 5 tuổi.

ABSTRACT :

Objectives: To examine frequency, modality of antibiotherapy and antibiotic resistance rate in children suffering from severe pneumonia from 9/2012 to 5/2013.

Method: The cross-sectional study was carried out on a population of 412 children aged from 2 month to 5 year-old with severe pneumonia.

Results: The study found that: Cephalosporin was the most frequency used (40.1%). Mean of antibiotherapy with a duration is 11.6 (±0.33) days, a duration from 7 to 14 days in 71.3% and aminoglycosid is 4.4 (±0.13) days, used over 5 days in 14.6%.  Cephalosporin was the drug of first choice (49.4%), the most common bitherapy was using cephalosporin combined with aminoglycosid in 39.2%. The treatment effect is high, the cases of pateints with improment and recovery is 97.8%, only 2.2% pateints with no improment and transport to other hospital. The proportion of children infected with possitive Gram was 64.1% higher than negative Gram in 35.9%. The most common bacteria includes: Streptococcus sp. 21.3%, Staphylococcus aureus 13.4%, Staphylococcus, coagulase negative 12.5%, Klebsiella pneumoniae 11.3%. The antibiotic resistance rate of Staphylococci  and the negative Gram bacteria was higher than orthers. Vancomycin and fosfomycin were sensitive with alls of bacteria.

Conclusion: Antibiotherapy in children with severe pneumonia was probabilist. The antibiotic resistance rate was very high. It is important to continue to follow the growing resistance rates to have approriate therapy in each time.

Keywords: antibiotics, severe pneumoniae, children under 5 year-old

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF