Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KẾT QUẢ LẤY SỎI ĐƯỜNG MẬT TÁI PHÁT QUA ĐƯỜNG HẦM MẬT DA

Phạm Minh Hải*, Đặng Tâm**, Lê Quan Anh Tuấn***, Vũ Quang Hưng***, Trần Thái Ngọc Huy*, Ngô Hoàng Minh Thiện*, Nguyễn Viết Hải*, Nguyễn Hoàng Bắc***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: xác định tính an toàn và hiệu quả của lấy sỏi đường mật tái phát qua đường hầm mật da.

Phương pháp: báo cáo hàng loạt ca.

Kết quả: Trong 5 năm, từ tháng 03/2008 đến tháng 04/2013 có 31 bệnh nhân. Có 14 trường hợp sỏi tái phát từ 3 lần hoặc hơn và 17 trường hợp còn lại sỏi tái phát dưới 3 lần nhưng có hẹp đường mật. tạo đường hầm mật da theo 3 phương pháp: 18 trường hợp nối mật – ruột – da (nối OMC – hỗng tràng kiểu Roux en Y và đặt đầu ruột dưới da), 10 trường hợp tạo đường hầm mật – da bằng túi mật và 3 trường hợp dùng quai ruột biệt lập. Có 1 trường hợp chảy máu thành bụng vị trí đặt đầu ruột dưới da. Không có trường hợp nào cần mổ lại hay tử vong. Tỉ lệ lấy sạch sỏi trong lúc mổ là 13,3%. Những bệnh nhân còn sỏi sau mổ được lấy sỏi qua đường hầm mật – da sau 2 đến 4 tuần bằng nội soi đường mật. Tỉ lệ sạch sỏi sau nội soi đường mật lấy sỏi là 93,3% . Có 2 trường hợp còn sỏi nhỏ nằm ở đường mật ngoại biên, nhỏ, gập góc không tiếp cận được. Số lần lấy sỏi trung bình là 2,15. Có 1 trường hợp lấy 7 lần. Thời gian theo dõi sau mổ trung bình là 27,5 tháng. Trường hợp ngắn nhất là 5 tháng và dài nhất là 66 tháng. Có 3 trường hợp tái phát. Thời gian tái phát lần lượt là 14 tháng, 39 tháng và 45 tháng. Cả 3 trưởng hợp này đều lấy sỏi qua đường hầm mật da thành công, không cần mổ lại.

Kết luận: Lấy sỏi đường mật tái phát qua đường hầm mật da có thể thực hiện an toàn và hiệu quả cao.

Từ khóa: sỏi đường mật, tái phát, đường hầm mật da

ABSTRACT :

Background: determine the safety and efficiency of removal of recurrent biliary stones via choledochostomy.

Method: case series

Result: There were 31 patients from 03/2008 to 04/2013. Fourteen cases of them were found to have recurrent stones occurring 3 times or more. The remaining was found to have recurrent stones occurring less than 3 times, but having bile duct strictures. These patients underwent choledochostomy by one of three procedures: 18 patients were performed hepatic cutaneous jejunostomy; 10 patients were performed hepatic cutaneous cholecystectomy and 3 patients were performed choledochostomy by jejunal segment. There were 1 case of post – operation bleeding. The bleeding site was abdominal wall which stoma was placed. There was no mortality and reoperation. Clearance rate of intra-operation stones removal were 13.3%. Residual stones were extracted at from 2 to 4 weeks post-operation by choledochostomy through choledochostomy. Clearance rate of endoscopic stone extraction was 93.3%. There were 2 cases having small stones in small biliary tract which could not approach. For endoscopic extraction, there were 2.15 times in average. There was 1 case with 7 times. The meaning of post – op follow up was 27.5 months. The minimum was 5 months and maximum was 66 months. There were 3 recurrent cases: 14 months, 39 months and 45 months consequence. We were successful in stones extraction by choledochostomy endoscopy. No case required surgical treatment.

Conclusion: removal of recurrent biliary stones via choledochostomy is safe and efficient.

Keywords: biliary stones, recurrent, choledochostomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF