Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
XÂY DỰNG QUY TRÌNH KHẢO SÁT SỰ PHÂN TÁN NHIỄM SẮC CHẤT CỦA TINH TRÙNG (SPERM CHROMATIN DISPERSION - SCD) DÙNG TRONG ĐÁNH GIÁ PHÂN MẢNH DNA TINH TRÙNG NGƯỜI

Nguyễn Trương Thái Hà*, Nguyễn Thị Thúy An*, Mã Phạm Quế Mai*, Phạm Nguyễn Thảo Trang*, Hồ Mạnh Tường*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xây dựng quy trình đánh giá phân mảnh DNA tinh trùng.

Đối tượng: 70 mẫu tinh dịch của tình nguyện viên nam tuổi từ 18 - 40.

Phương pháp nghiên cứu: Các bước xây dựng quy trình gồm khảo sát: mật độ tinh trùng làm tiêu bản, thành phần dung dịch ly giải, thời gian ly giải và điều kiện biến tính trước ly giải. Mẫu tinh dịch xử lý H2O2 2% làm chứng dương. Hiệu quả của quy trình sẽ được đối chứng với kết quả từ bộ thuốc thử Halosperm® G2.

Kết quả: Quy trình khảo sát sự phân tán nhiễm sắc chất tinh trùng (Sperm Chromatin Dispersion – SCD) thực hiện với mật độ tinh trùng dùng làm tiêu bản là 106 tinh trùng/ml, sử dụng dung dịch biến tính là HCl 0.08N, một dung dịch ly giải gồm Tris 0.4M, DTT 0.4mM, NaCl 1.5M, SDS 1%, EDTA 50mM, pH 7.5, thuốc nhuộm là DAPI 2µg/ml. Hiệu quả của quy trình cho kết quả tương quan dương mạnh (r = 0.97, p < 0.01) khi chạy thống kê SPSS ver.16 với bộ thuốc thử thương mại Halosperm®.

Kết luận: Chúng tôi đã xây dựng thành công quy trình SCD với thao tác đơn giản, thời gian thực hiện ngắn, có tiềm năng ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị vô sinh nam cũng như mở ra các hướng nghiên cứu về phân mảnh DNA tinh trùng tại Việt Nam.

Từ khóa: Halosperm, hỗ trợ sinh sản, SCD, phân mảnh DNA tinh trùng, vô sinh nam.

ABSTRACT :

Objective: Establish the procedure for determination of human sperm DNA fragmentation

Subjects: 70 semens from male volunteers in ages 18 - 40.

Methods: The experiments were surveyed such as the optimal semen dilution for templates, semen dilution, the concentration of the components in the lysis solution and conditions for human sperm DNA treatment. The H2O2 2% treated semen was used as positive control. In addition, DFI was evaluated by both of the established procedure and the halo sperm G2 kit in order to assess correlation between two methods.

Result: It is shown that the optimal sperm concentration is 106 sperm/ml. Samples should be treated in the denaturing solution HCl 0.08N before using lysis solution (Tris 0.4 M, DTT 0.4mM, NaCl 1.5 M, SDS 1 %, EDTA 50 mM, pH 7.5). Sperm DNA was stained by fluorescence dye DAPI 2 µg/ml. And DFI can be analyzed on fluorescence microscopy at 40X. The strong positive correlation was observed to both of the improved SCD test and Halosperm kit (r=0.97, P<0.01).

Conclusion: It is believed that the improved SCD test could be applied in male infertility diagnosis as well as in research on human sperm DNA fragmentation in Viet Nam due to its advantages as simple, suitable cost and short duration.

Key word: ART, Halosperm, male infertility, SCD, sperm DNA fragmentation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF