Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
MỐI LIÊN QUAN GIỮA PROTEIN NIỆU VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HÓA Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT

Lê Lam Hương*

TÓM TẮT :

Tiền sản giật là bệnh lý có thể ảnh hưởng và tổn thương đến nhiều cơ quan của thai phụ như thận, gan, não.

Mục tiêu nghiên cứukhảo sát mối liên quan giữa protein niệu với phù và một số chỉ số sinh hóa của chức năng gan thận ở thai phụ tiền sản giật.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 89 thai phụ tiền sản giật tại Bệnh viện Trung Ương Huế từ tháng 4/2013 đến tháng 1/2014.

Kết quả ghi nhận được Protein niệu>3g/l  chiếm 49,4% và phù nhiều chiếm tỷ lệ 80,9%. Tăng SGOT chiếm tỷ lệ 29,2% và tăng SGPT chiếm 25,8%. Uré và créatinin tăng chiếm 31,7% và 34,8%.  Acid uric tăng 34,9%. Có mối liên quan giữa phù với  protein niệu OR=4,1; (95 % CI = 1,2 đến 13,6). Tăng SGOT chiếm tỷ lệ 40,9% ở nhóm Protein niệu >3g/l và 17,8% và ở nhóm Protein niệu <3g/l; OR=3,2(95 % CI  =1,2- 8,4). Tăng SGPT chiếm tỷ lệ 47,7%  ở nhóm Protein niệu >3g/l và  13,3% và ở nhóm Protein niệu <3g/l; OR=5,9(95 % CI=2,0- 16,8). Uré tăng chiếm 47,7% nhóm protein niệu >3g/l và 15,6% và khi Protein niệu <3g/l; OR = 4,9 (95 % CI  =1,8- 13,1). Tăng créatinin chiếm tỷ lệ 52,3% ở nhóm Protein niệu >3g/l chiếm 17,8% và ở nhóm Protein niệu <3g/l; OR = 5,0. Tăng Acid uric chiếm 47,7% ở nhóm Protein niệu >3g/l và 20,0% và ở nhóm Protein niệu <3g/l; có mối liên quan giữa tăng Acid uric máu với Protein niệu với OR = 3,6(95 % CI  =1,4- 9,3).

Kết luận: Có mối liên quan giữa nồng độ protein niệu với men gan và Uré, créatinin ,  acid uric máu ở những thai phụ tiền sản giật.

Từ khóa: Tiền sản giật, phù, chức năng gan, chức năng thận.

ABSTRACT :

Preeclampsia is a condition which can impact on several organs in pregnancy women such as liver, kidney, brain. This study aim to access the relationship between proteinuria and biochemistry index in preeclampsia pregnancy. The cross-sectional research on 89 preeclampsia women at Hue national hospital during the period from 4/2013 to 6/2014.

Results: Proteinuria > 3 g/l accounted for 49.4% and severe edema was 80,9%. Increasing SGOT was 29,3% and increasing SGPT was 25,85%. Increasing ure and creatinin accounted for 31,7% and 34,8% respectively. Increasing acid uric accounted for 34,9%. There was a relationship between edema and proteinuria OR = 4,1; (95 % CI = 1,2 đến 13,6). Increasing SGOT in proteinuria > 3 g/l group accounted for 40,9% and “proteinuria < 3 g/l” group was 13,3%, OR=3,2(95 % CI  =1,2- 8,4). Increasing SGPT in “proteinuria > 3 g/l” group accounted for 47,7% and “proteinuria < 3 g/l” group was 15,6%, OR=5,9 (95 % CI  =2,0- 16,8). Increasing ure in “proteinuria > 3 g/l” group accounted for 47,7% and “proteinuria < 3 g/l” group was 15,6%, OR = 4,9 (95 % CI  =1,8- 13,1). Increasing creatinin in “proteinuria > 3 g/l” group accounted for 52,3% and “proteinuria < 3 g/l” group was 17,8%, OR = 5,0 (95 % CI  =1,9- 13,3). Increasing acid uric in “proteinuria > 3 g/l” group accounted for 47,7% and “proteinuria < 3 g/l” group was 20,0%, OR = 3,6(95 % CI  =1,4- 9,3).

Conclusions: there was a relationship between proteinuria and liver enzymes, ure, creatinin, acid uric level in preeclampsia women.

Keywords: preeclampsia, edema, liver function, kidney function 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF