Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ẢNH HƯỞNG LÊN SỐ CA MẮC CÚM TẠI QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng Ninh*, Phùng Đức Nhật*, Nguyễn Thị Tuyết

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Trên thế giới ước tính mỗi năm có 5%-10% những người trưởng thành và 20%-30% trẻ em mắc cúm. Ở các nước đang phát triển, cúm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Yếu tố nguy cơ dịch bệnh cúm có liên quan với các điều kiện khí hậu. Tình hình biến đổi khí hậu trên toàn cầu đang đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Việt Nam là một trong những quốc gia đang gánh chịu những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trong đó thành phố Hồ Chí Minh với địa hình tương đối thấp so với mặt nước biển, vì vậy rất dễ bị tổn thương trước những biến đổi bất lợi của tình trạng khí hậu.

Mục tiêu: Xác định mối tương quan giữa các yếu tố khí hậu (lượng mưa, nhiệt độ và độ ẩm) và số ca mắc cúm tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2006 đến 2014

Phương pháp: Hồi cứu số liệu về số ca mắc cúm theo quý và các yếu tố khí hậu tại quận 5 từ năm 2006-2014. Sử dụng phương pháp phân tích chuỗi thời gian phối hợp với việc sử dụng mô hình ARIMA để xác định mối tương quan giữa các yếu tố khí hậu (lượng mưa, nhiệt độ và độ ẩm) và số ca mắc cúm.

Kết quả: Có sự tương quan có ý nghĩa thống kê giữa số ca mắc cúm và nhiệt độ trung bình, nhiệt độ tối đa, và độ ẩm trung bình. Số ca mắc cúm tại quận 5 sẽ giảm 138 ca tại lag 7 nếu nhiệt độ trung bình tăng 10C. Số ca mắc cúm tại quận 5 sẽ giảm 149 ca tại lag 7 nếu nhiệt độ tối đa tăng 10C. Số ca mắc cúm sẽ tăng 16 ca khi độ ẩm tăng lên 1%.

Kết luận: Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ trung bình ở mức cao, do đó số ca mắc cúm sẽ giảm khi có sự gia tăng nhiệt độ. Tuy nhiên nhiệt độ cao không phải là một yếu tố tố thuận lợi để phòng tránh bệnh cúm, việc gia tăng nhiệt độ sẽ kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe xã hội khác nữa.

Từ khóa: biến đổi khí hậu, cúm, mô hình tích hợp tự hồi quy và trung bình tịnh tiến

ABSTRACT :

Background: Influenza occurs globally with an annual attack rate estimated at 5%–10% in adults and 20%–30% in children. In developing countries, influenza is one of the leading causes of death. Moreover, risk factors for influenza related to climatic conditions. Vietnam has most affected by climate change, in which Ho Chi Minh City with a relatively low terrain to the sea level will be very vulnerable to the adverse change of climatic conditions.

Objects: to determine the correlation between climatic factors (rainfall, temperature, and humidity) and influenza cases at district 5, Ho Chi Minh City from 2006 to 2014.

Methods: Retrospective data were collected for quarterly influenza cases and climatic factors (rainfall, temperature, and humidity) at district 5, Ho Chi Minh City from 2006 to 2014. Using time series analysis and ARIMA models to determine the correlation between climatic factors and influenza cases.

Result: There were significant correlations between influenza cases and some climatic factors (average temperature, maximum temperature, and average humidity). The number of influenza cases decreased 138 cases after 7 lag (quarters) when the average temperatures increased 10C. The number of influenza cases decreased 149 cases after 7 lag (quarters) when the average maximum temperatures increased 10C. The number of influenza cases increased 16 cases when average humidity increased 1%.

Conclusions: The average temperature in Ho Chi Minh City was at a high level, and then the number of influenza cases reduced when the temperature increased. However, the high temperature was not a favorable factor to prevent influenza, but an increase in temperature led to many other health and social problems.

Key words: climate change, influenza, ARIMA (auto-regression integrated moving average)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF