Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
NHẬN THỨC VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN NHÀ BÈ TP.HCM NĂM 2015

Lê Hoàng Ninh*, Phùng Đức Nhật*, Lê Đình Trọng Nhân*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Huyện Nhà Bè với hệ thống sông ngòi chằng chịt, là một trong những địa phương sẽ bị thiệt hại nặng nhất trong những năm tới do biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng. Vì thế người dân ở khu vực này cần có nhận thức đúng để có kế hoạch hành động và ứng phó kịp thời với tác động BĐKH.

Mục tiêu: Đánh giá nhận thức của người dân về tác động của biến đổi khí hậu lên sức khoẻ tại huyện Nhà Bè, TP.HCM năm 2015

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên người dân sống tại 2 khu vực: gần biển (xã Phú Xuân và xã Hiệp Phước, 277 đối tượng) và xa biển (thị trấn Nhà Bè và xã Long Thới, 269 đối tượng) huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Kết quả: Việc từng nghe về các sự kiện bị ảnh hưởng bởi BĐKH như mưa, bão, triều cường, sạt l đất, gia tăng côn trùng, giảm sản lượng cá tôm … ở vùng gần biển có tỷ lệ cao hơn so với vùng xa biển và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Tỷ lệ nhận thc về sự ảnh hưởng bởi triều cường và bão ở khu vực gần biển đều cao hơn ở khu vực xa biển, cao hơn từ 10% đến gần 20%, và sự khác biệt đều có ý nghĩa thống kê với p<0,004.

Kết luận: Kiến thức về các sự kiện chịu ảnh hưởng bởi BĐKH ở các đối tượng nghiên cứu ở cả hai vùng không cao. Tỷ lệ nhận thức về các tác động của BĐKH lên sức khỏe người dân sống ở khu vực gần biển thể hiện rõ rệt so với khu vực xa biển.

Từ khóa: biến đổi khí hậu, nhà bè

ABSTRACT :

Background: Nha Be district with an interlacing river system would be one of the districts most affected in the near future due to climate change and sea level rising. Therefore, people living in Nha Be district should have a good perception of climate change in order to get a good action plan to adapt and to respond themselves towards the effect of climate change.

Objective: To determine the perception of people living in Nha Be district, Ho Chi Minh city on climate change and its effect on health in 2015

Methods: A cross sectional study was conducted in people living in two areas: near the sea (Phu Xuan commune and Hiep Phuoc commune, 277 citizens) and far from the sea (Nha Be town and Long Thoi commune, 269 citizens) of Nha Be district, Ho Chi Minh city.

Results: The knowledge of weather conditions affected by climate change like heavy rainfall, storms, tide, riverside landslides, increase of insects, and decrease of fish production of people living in the area near the sea was higher than those of people living in the area far from the sea. These differences were statistically significant (p<0.05). The percentage of people who had knowledge on impacted by tides and storms on many aspects of life in near the sea area was higher than that in the far from the sea area from 10% to 20% with statistically significant differences (p<0.004).

Conclusion: The knowledge of weather conditions affected by climate change in both areas was quite low. The percentage of perception and impacts of climate change between the sea-near area and the sea-far area was different significance.

Keywords: climate change, Nha Be

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF