Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
TỈ LỆ HIỆN MẮC TĂNG HUYẾT ÁP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN

Nguyễn Thị Hoa*, Phạm Nguyễn Ngọc Anh**, Châu Ngọc Hoa***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tỉ lệ người mắc bệnh tăng huyết áp (THA) tại Việt Nam ngày càng gia tăng, trong đó tỉnh Long An có tỉ lệ THA khá cao so với cả nước, tỉ lệ mắc THA ở nhóm tuổi trên 60 chiếm 52,5%. Huyện Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An là một trong những huyện có số lượt bệnh nhân đến bệnh viện khám về THA ngày một gia tăng.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ hiện mắc THA và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi (NCT) tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, năm 2014.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 780 trong tổng số 8359 người cao tuổi thường trú tại huyện Thủ Thừa – Long An từ tháng 4 - 8/2014.

Kết quả: Tỉ lệ hiện mắc THA ở người cao tuổi 65%, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ THA giữa hai giới nam và nữ. Có mối liên quan giữa THA với nhóm tuổi, hút thuốc lá, thói quen ăn mặn và tình trạng vận động thể lực của NCT. Những người hút thuốc lá, ăn mặn và hoạt động tĩnh tại có tỉ lệ THA cao hơn nhóm còn lại.

Kết luận: Tỉ lệ mắc bệnh THA ở NCT tại huyện Thủ Thừa là cao, đặc biệt cao hơn ở nhóm đối tượng có hút thuốc lá, có thói quen ăn mặn và hoạt động thể lực tĩnh tại. Ngành y tế huyện cần đặc biệt chú trọng quan tâm đến đối tượng NCT trong chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống Tăng huyết áp tại địa phương.

Từ khóa: THA, yếu tố nguy cơ.

ABSTRACT :

Background: Prevalence of hypertension in Vietnam has been increasing, compared to the country profile Long An is among the high prevalence, where the prevalence of hypertension among elderly people ≥ 60 years old is 52.5%. Especially, in Thu Thua district, the number of patients coming to hospitals for hypertension treatment is raising.

Objectives: To determine about prevalence of and the related factors to hypertension among the elderly people living in Thu Thua District, Long An Province in 2014.

Methods: Cross-sectional study was conducted on 780 people selected among the total 8,359 elderly people ≥ 60 years old living in Thu Thua District - Long An Province from April to August 2014.

Result: The overall prevalence of hypertension is 64.5%, there is no statistical significance between male and female gender. There are correlation between hypertension and the age groups, smoking, salty eating habit, and physical exercises. The prevalence of hypertension among the smokers, salty eating habit, physical inactivity people are higher than other groups.

Conclusion: The prevalence of hypertension in Thu Thua district is high, particularly among the smokers, salty eating habit people, and physical inactivity people. District health authorities should pay well attention for the elderly health according to the national target health programs on cardiovascular diseases and hypertension.

Keywords: hypertension, risk factor.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF