Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SỬ DỤNG THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRƯỜNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN, NINH THUẬN

Dương Đăng Hồng Hậu*, Phạm Thị Lan Anh**, Huỳnh Ngọc Vân Anh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Thức ăn đường phố rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và thống kê đã ghi nhận còn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm, ngộ độc thực phẩm do thức ăn đường phố. Đặc biệt, nếu đối tượng sử dụng là học sinh thì những nguy cơ trên sẽ trầm trọng hơn, trong khi kiến thức và thực hành đúng về thức ăn đường phố của nhóm đối tượng này chưa cao.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ học sinh trường Lê Quý Đôn tỉnh Ninh Thuận có kiến thức đúng, thực hành đúng về an toàn thực phẩm thức ăn đường phố và các yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành của học sinh.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện tại trường Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận từ tháng 4 đến tháng 7/2015. Có tổng cộng 380 học sinh đồng ý tham gia nghiên cứu. Sử dụng bộ câu hỏi tự điền soạn sẵn có 42 câu, bao gồm những câu hỏi về thông tin chung, nguồn thông tin, kiến thức và thực hành an toàn thực phẩm thức ăn đường phố. Kiểm định chi bình phương với ngưỡng ý nghĩa ở mức 0,05 được dùng để xác định các yếu tố liên quan đến kiến thức đúng, thực hành đúng. Số đo tỉ số tỷ lệ hiện mắc PR và khoảng tin cậy 95% dùng để đo lường mức độ liên quan.

Kết quả: Trong 343 phiếu khảo sát hợp lệ, có 261 học sinh có kiến thức đúng, chiếm 76,1% và 175 học sinh có thực hành đúng, chiếm 51,0%. Học sinh có kiến thức đúng thì sẽ có tỷ lệ thực hành đúng bằng 1,35 lần học sinh có kiến thức chưa đúng với khoảng tin cậy 95% từ 1,02 đến 1,80. Ngoài ra, nguồn thông tin và dân tộc là hai yếu tố liên quan đến tỷ lệ học sinh có thực hành đúng.

Kết luận: Học sinh có tỷ lệ kiến thức đúng và thực hành đúngvề an toàn thực phẩm thức ăn đường phố chưa cao. Cần chú trọng việc cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm thức ăn đường phố, tạo môi trường ăn uống hợp vệ sinh cho học sinh ở trong và xung quanh trường, để nâng cao tỷ lệ kiến thức đúng và thực hành đúng.

Từ khóa: Kiến thức, thực hành, thức ăn đường phố, học sinh, Phan Rang, Ninh Thuận.

ABSTRACT :

Background: Street food is very popular in Vietnam. However, according to several studies and statistics, there have been many risks of contamination and food poisoning of street food. Especially, these risks can be worsen if the users are students, who have little both knowledge and practice about food safety.

Objectives: To determine the prevalence of students at Le Quy Don High School, Ninh Thuan province having the right knowledge and the right practice about food safety of street food, and correlated factors with student’s knowledge and practices.

Methods: A descriptive cross-sectional study was performed at Le Quy Don High School in Ninh Thuan province from April to July in 2015. In total 380 students participated in the study. A self-filling questionnaire including 42 questions was used to collect general information, information sources, knowledge and practices about food safety of street food. Chi-square with significance level at 0.05 was used to determine the related factors with the right knowledge, and the right practice. Prevalence ratio (PR) and 95% confidence interval were used to measure correlation.

Results: In 343 valid questionnaire, there were 261 students with right general knowledge, accounting for 76.1%, and 175 students with right general practice, accounting for 51.0%. Students with the right general knowledge had the prevalence of right general practice higher 1.35 times than students with not right general knowledge, with 95% confidence interval from 1.02 to 1.80. Additionally, information source and ethnicity were the two factors associated with the right general practice.

Conclusion: Prevalence of students with right general knowledge and right general practice were still not significantly high. We have to provide food safety information and promote food hygiene environment to the students for raising prevalence of students with right knowledge and practice.

Keywords: Knowledge, practice, street food, student, Phan Rang, Ninh Thuan.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF