Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ BẾP ĂN TẬP THỂ TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2015

Dư Nguyễn Đại Nam*, Lý Thị Kim Chi*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Để nâng cao chất lượng quản lý an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn tỉnh, cần có sự quan tâm của các ban ngành liên quan, mà quan trọng nhất là người quản lý bếp ăn trường học cần có kiến thức đúng về đảm bảo an toàn thực phẩm. Nghiên cứu được tiến hành nhằm hiểu rõ thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người quản lý để có kế hoạch tăng cường các nội dung tập huấn, giúp việc giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các bữa ăn của các em học sinh tại các bếp ăn tập thể trường học được tốt hơn.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ cán bộ quản lý bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương có kiến thức đúng về an toàn thực phẩm.

Phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 180 cán bộ quản lý bếp ăn tập thể trường học được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi để phỏng vấn trực tiếp kiến thức an toàn thực phẩm của các cán bộ quản lý bếp ăn tập thể trường học.

Kết quả: Hầu hết người quản lý bếp ăn tập thể trường học có kiến thức đúng về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và sử dụng phụ gia trong chế biến thực phẩm, các nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và kiến thức về vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, còn nhiều cán bộ quản lý chưa có kiến thức đúng về các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng nguồn nước, khám sức khỏe, các bệnh không được phép tiếp xúc với thực phẩm, kiểm soát nguồn nguyên liệu thực phẩm,lưu mẫu thực phẩm, các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, các triệu chứng mắc phải khi bị ngộ độc thực phẩm.

Kết luận: Tăng cường tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý bếp ăn tập thể trường học, đặc biệt là các kiến thức mà phần lớn người quản lý chưa biết như: kiến thức về các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng nguồn nước, khám sức khỏe, các bệnh không được phép tiếp xúc với thực phẩm, kiểm soát nguồn nguyên liệu thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm, các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm các triệu chứng mắc phải khi bị ngộ độc thực phẩm.

Từ khóa: Cán bộ quản lý bếp ăn tập thể, tỷ lệ, kiến thức an toàn thực phẩm, các nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

ABSTRACT :

Background: In order to improve food safety management performance for schools food services in Binh Duong Province, further attention from relevant departments is needed. In addition, one of the most important elements to ensure food safety in schools is food safety knowledge of kitchen supervisors which if well understood will receive a propriate training for safer meals at schools.

Objectives: To determine the percentage of school kitchen supervisors having right knowledge of food safety in Binh Duong Province.

Methods: A cross-sectional study was performed on 180 kitchen supervisors at schools in Binh Duong province. Systematic random sampling was used. Data was collected through face-to-face interviewing of the chosen ones using structured questionnaires on food safety knowledge.

Results: Most of respondents had right knowledge of food hygiene certificate, food additives, causes of food poisoning and personal hygiene; however, some of respondents still had poor knowledge about the factors for ensuring food safety such as: using of clean water supply, regular health checking-up, sickness guidelines in contact with food, checking food supply, food storage, the risk of food poisoning, symptoms suffering from food poisoning.

Conclusion - Recommendations: There should be more solutions to improve knowledge of food safety for school kitchen supervisors, especially the low awareness seen from the survey: conditions for the guarantee of food safety, use of clean water supply, regular health check-up, avoided sickness guidelines in contact with food, food supply checking, food sample storage, potential sources of food poisoning, and food poisoning symptoms.

Keywords: Kitchen supervisors, percentage, knowledge of food safety, causes of food poisoning.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF