Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KIẾN THỨC, THỰC HÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ TẠI THỊ XÃ BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2014

Trần Minh Hoàng*, Nguyễn Thanh Trúc**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố hiện nay đang là vấn đề cấp bách và được sự quan tâm của người dân và các cấp chính quyền. Tại tỉnh Bình Dương việc triển khai công tác đảm bảo thức ăn đường phố còn gặp nhiều khó khăn và chưa đánh giá được hiệu quả trên từng địa bàn cụ thể.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ cơ sở thức ăn đường phố đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và tỉ lệ người kinh doanh thức ăn đường phố có kiến thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm. Xác định mối liên quan giữa kiến thức với thực hành của người kinh doanh thức ăn đường phố và điều kiện cơ sở.

Phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 360 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi để phỏng vấn trực tiếp kiến thức và bảng kiểm để quan sát thực hành và điều kiện an toàn thực phẩm, sử dụng phép kiểm chi bình phương để xác định mối liên quan giữa các biến số.

Kết quả: Tỉ lệ cơ sở đạt từng tiêu chí về ATTP đối với cơ sở kinh doanh TĂĐP chiếm tỉ lệ cao (Trên 77%). Tuy nhiên, tỉ lệ cơ sở đạt tất cả các tiêu chí chỉ chiếm tỉ lệ 39,2%. Đa phần người kinh doanh thức ăn đường phố quan tâm đến kiến thức về sức khỏe (75,8%), ít quan tâm hơn đến các kiến thức về vệ sinh cơ sở (10,8%) và kiến thức về ngộ độc thực phẩm (25,8%). Kiến thức chung đúng về an toàn thực phẩm chiếm tỉ lệ thấp (6,1%). Người kinh doanh thức ăn đường phố thực hành tốt các quy định không hút thuốc lá, không khạc nhổ trong khu vực chế biến, không đeo trang sức, không sơn móng tay, khám sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (trên 60%), tuy nhiên chưa chấp hành đầy đủ quy định về trang phục bảo hộ khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (9,7%). Có mối liên quan giữa kiến thức đúng về an toàn thực phẩm với thực hành đúng về an toàn thực phẩm [PR=9,4, KTC95% (5,1-17,3), p<0,001]. Có mối liên quan giữa kiến thức đúng về an toàn thực phẩm với thực trạng điều kiện cơ sở [PR=1,7, KTC95%(1,2-2,3), p=0,015].

Kết luận-kiến nghị: Nâng cao kiến thức về vệ sinh đối với cơ sở và kiến thức về ngộ độc thực phẩm. Tuyên truyền vận động người kinh doanh thức ăn đường phố mặc đồng phục, mang nón và khẩu trang khi chế biến thực phẩm. Tăng cường công tác thanh kiểm và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố chưa thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở.

Từ khóa: Thức ăn đường phố.

ABSTRACT :

Background: The issue of street food safety is currently a matter of urgency and also the prime concern to people and the authorities. It is very difficult for officials in Binh Duong province to manage and control street food safety which hasn’t been evaluated the effectiveness in each area yet.

Objectives: This study was a survey to determine the food vending units meet all food safety requirements as well as to assess food safety knowledge and practice of street food vendors in Binh Duong province. To determine the relationship between knowledge and practice of food vendors on food safety.

Methods: A descriptive cross-sectional study was performed on 360 food vending units selected by systematic random method. Data was collected through face-to-face interviewing of street food vendor using structured questionnaires. Sanitary conditions of the vending units and street food preparation practices were observed directly and recorded into a check list. Chi-squared test was used to determine if there was a significant relationship between variables.

Results: The number of food vending units meet some of food safety requirements was high (more than 77%); however, those meet all these requirements only accounted 39.2%. Most of street food vendors had good knowledge of health care (75.8%), poor knowledge of vending unit hygiene (10.8%) and poor knowledge of food poisoning (25.8%). The proportion of right knowledges of food safety was low (6.1%). More than 60% of the street food vendors complied with food sanitation recommendations concerning no smoking, no spitting, no jewelry wearing, no nail polishing in working, having health certification and food safety certification; however, 9.7% of them did not wear gloves and aprons. There was statistically significant association between knowledge and practices of food safety [PR = 9.4, 95% CI (5.1 to 17.3), p <0.001], association between vendor’s knowledge of food safety with sanitary conditions of the vending units [PR = 1.7, 95%CI (1.2 to 2.3), p = 0.015].

Conclusion – Recommendation: It is necessary to increase vendors’ knowledge of food safety and hygiene. Street vendors should be required to wear clean uniform, aprons, mask, hat and gloves while handling or preparing food. The inspection and monitoring of street food vendors should be strengthened. Moreover, those vendors who do not comply with the food safety standards should be strictly penalized.

Keywords: Food safety.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF