Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ TẠI PHƯỜNG THỐNG NHẤT, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015

Nguyễn Đình Minh*, Nguyễn Văn Hữu*, Nguyễn Đỗ Phúc**, Đặng Văn Chính**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Đồng Nai là một tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, đời sống kinh tế - xã hội tương đối cao so với bình quân chung của cả nước. Các loại hình dịch vụ nhất là các loại hình cơ sở thực phẩm phát triển nhanh, trong đó loại hình cơ sở dịch vụ ăn uống chiếm đến 77,5%. Tìm hiểu về kiến thức và thực hành của người kinh doanh thực phẩm đường phố là yêu cầu cấp thiết nhằm đưa ra giải pháp tốt trong công tác quản lý để làm giảm thiểu các bệnh do thực phẩm gây ra.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ người kinh doanh thức ăn đường phố tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai có kiến thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm năm 2015.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2015 tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Sử dụng bộ câu hỏi để phỏng vấn kiến thức và quan sát về thực hành của người và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Nhập liệu bằng phần mềm EpiData 3.1 và xử lý số liệu bằng phần mềm Stata 10.0.

Kết quả: Chỉ có 11,9% người có kiến thức chung đúng và 29,4% người có thực hành chung đúng về ATTP. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nam và nữ về kiến thức lựa chọn thực phẩm (p=0,02) và về kiến thức xử lý và chế biến thực phẩm (p=0,04). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các trình độ học vấn về kiến thức vệ sinh nơi bán hàng, dụng cụ chế biến và nguồn nước (p=0,01). Những người có trình độ học vấn ≥ cấp 3 có kiến thức đúng cao hơn 1,3 lần so với những người có trình độ học vấn ≤ cấp 1. Về tập huấn kiến thức ATTP có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa người được tập huấn và chưa được tập huấn (p<0,001). Những người đã từng tham gia tập huấn có kiến thức đúng cao hơn người chưa được tập huấn 1,7 lần.

Kết luận: Kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm vẫn còn thấp. Cần có kế hoạch để tập huấn và hướng dẫn thực hành về an toàn thực phẩm cho người kinh doanh thức ăn đường phố.

Từ khóa: Kiến thức, thực hành, an toàn thực phẩm, người kinh doanh thực phẩm đường phố.

ABSTRACT :

Background: Dong Nai is a province where industrialization and urbanization have developed rapidly and the socio-economic status is relatively high. Services an d food facilities have developed fast, in which food service establishments account for 77.5%. It’s crucial to evaluate knowledge and practice of street food vendors to recommend solutions to reduce foodborne diseases.

Objectives: To determine the proportion of street food vendors having food safety knowledge and practice in Thong Nhat ward, Bien Hoa city, Dong Nai in 2015.

Methods: A cross-sectional study was conducted in Thong Nhat ward, Bien Hoa city, Dong Nai province from February to September 2015. The questionnaire was used to interview and observe street food vendors and food service establishments to evaluate food safety knowledge and practice. Data was entered using EpiData 3.1 software and analyzed using Stata 10.0.

Results: Only 11.9% of subjects had food safety knowledge and 29.4% had food safety practice. There were statistically significant associations between gender and knowledge of food choice (p=0.02) and knowledge of handling and processing food (p=0.04), between education levels and knowledge of establishment, processing tools and water hygiene (p=0.01). For having food safety knowledge, the proportion of subjects with high school education or above was 1.3 times higher than that of subjects with elementary education. There was statistically significance difference between subjects trained and not trained (p<0.001). Subjects who had taken food safety courses and who had food safety knowledge had the proportion 1.7 times higher than those who hadn’t undergone training.

Conclusion: This study shows that the proportion of street food vendors having food safety knowledge and practice is still low. It’s necessary to keep training them on food safety.

Key words: Knowledge, practice, street food vendors.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF