Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
PHÁT TRIỂN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH NHÓM AMINOGLYCOSIDES TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA

Lê Anh Tuấn*, Đỗ Hoàng Ngọc Mai*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hiện nay, các hợp chất kháng sinh nhóm aminoglycosides được sử dụng nhiều trong chăn nuôi nhằm kích thích sự tăng trưởng, phòng ngừa và điều trị bệnh. Sử dụng kháng sinh quá liều hoặc không tuân thủ thời gian ngưng thuốc là nguyên nhân làm cho các kháng sinh này còn tồn dư trên các sản phẩm chăn nuôi. Để kiểm soát dư lượng kháng sinh nhóm aminoglycosides cần phương pháp kiểm nghiệm có độ chọn lọc và độ nhạy đáp ứng được yêu cầu về giới hạn dư lượng tối đa cho phép (MRL) của các hợp chất này.

Mục tiêu nghiên cứu: Triển khai quy trình xác định dư lượng kháng sinh nhóm aminoglycosides trong sữa và sản phẩm sữa bằng phương pháp LC-MS/MS.

Phương pháp nghiên cứu: Kháng sinh aminoglycoside được chiết bằng hỗn hợp gồm KH2PO4 10 mM; EDTA 0,4 mM và TCA 2% trong nước, làm sạch và làm giàu bằng cột WCX. Các kháng sinh aminoglycoside được phân tách bằng kỹ thuật sắc ký lỏng pha đảo ghép cặp ion với cột tách C18 và hệ pha động gồm ACN và nước có chứa chất ghép cặp ion HFBA ở nồng độ 10 mM. Quá trình định lượng được thực hiện trên đầu dò khối phổ hai lần (MS/MS) với kỹ thuật ion hóa phun điện tử (ESI) ở chế độ ion dương.

Kết quả nghiên cứu: Phương pháp có giới hạn phát hiện là 18 μg/kg, 18 μg/kg, 20 μg/kg, 90 μg/kg, 90 μg/kg và 450 μg/kg lần lượt cho gentamycin C1, gentamycin C1a, gentamycin C2+C2a, streptomycin, duhydrostreptomycin và neomycin. Độ lặp lại và độ tái lặp nội bộ phòng thí nghiệm của phương pháp có RSD < 15% và hiệu suất thu hồi trong khoảng 91 – 113%.

Kết luận: Đã phát triển được phương pháp cho phép xác định được đồng thời 4 hợp chất kháng sinh nhóm aminoglycoside. Phương pháp đã được xác nhận giá trị sử dụng và các thông số xác định đều thỏa mãn yêu cầu của một phương pháp xác định dư lượng.

Từ khóa: Aminoglycosides, LC-MS/MS, gentamycin, neomycin, streptomycin, dihydrostreptomycin.

ABSTRACT :

Background: Aminoglycoside antibiotics have been widely used in livestock, not only to treat or prevent infections but also to promote growth. Antibiotic abuse or withdrawal periods disobeyed has resulted in antibiotic residues in food-producing animals. A highly selective and sensitive method efficient for the detection of aminoglycosides at maximum residue limits (MRLs) is developed to control these antibiotic residues effectively.

Objectives: To develop and validate a method for the determination of aminoglycoside antibiotic residues in milk and dairy products by liquid chromatography tandem mass spectrometry.

Methods: Aminoglycosides were extracted from samples with buffered aqueous solution containing 10mM potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4); ethylene-diamine-tetraacetic acid (EDTA) 0,4 mM and trichloroacetic acid (TCA) 2% (w/v) followed by centrifugation and cleanup using solid phase extraction (SPE) procedure on a weak cation exchange (WCX) column. The separation was performed by C18 HPLC column in a gradient elution using mobile phases containing ion pair reagent: 10 mL HFBA in Acetonitrile (A) and 10 mL HFBA in water (B). The quantitation was carried out using mass tandem spectrometry (MS/MS) with the electrospray ionization (ESI) technique in positive mode.

Results: The limits of detection were 18 μg/kg, 18 μg/kg, 20 μg/kg, 90 μg/kg, 90 μg/kg and 450 μg/kg for gentamycin C1, gentamycin C1a, gentamycin C2+C2a, streptomycin, dihydrostreptomycin and neomycin, respectively. The precisions of method were respected with RSD < 15% for both repeatability and within-laboratory reproducibility. The recoveries were in the range of 91 – 113%. Thus, validation parameters fulfilled criteria of AOAC.

Conclusion: A LC-MS/MS method for simultaneous determination of four aminoglycoside antibiotics was developed, validated and it can be used for routine analysis.

Key words: Aminoglycosides, LC-MS/MS, gentamycin, neomycin, streptomycin, dihydrostreptomycin.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF