Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BÉO PHÌ THEO PHÂN LOẠI BMI CỦA WHO VÀ TIÊN ĐOÁN TỶ LỆ CHẤT BÉO CỦA GALLAGHER

Lục Duy Lạc*, Nguyễn Văn Chinh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Chẩn đoán béo phì dựa trên phân loại BMI có sai lệch trên những người có khối lượng cơ xương lớn. Do vậy, nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá sự đồng thuận của 2 phương pháp chẩn đoán béo phì dựa trên BMI và công thức tiên đoán tỷ lệ chất béo của Gallager.

Mục tiêu: Xác định sự đồng thuận của phương pháp chẩn đoán béo phì theo phân loại BMI của WHO và công thức tiên đoán tỷ lệ chất béo dựa trên BMI của Dympna Gallagher.

Phương pháp nghiên cứu: Thu thập dữ liệu về các chỉ số nhân trắc, một số chỉ số sinh hóa máu trên 1.949 người dân 25-64 tuổi; sử dụng công thức của Dympna Gallagher và BMI để ước lượng tỷ lệ chất béo trong cơ thể. Đánh giá sự đồng thuận của 2 phương pháp chẩn đoán béo phì dựa trên BMI và công thức tiên đoán tỷ lệ chất béo của Gallager qua hệ số kappa.

Kết quả: Tại Thủ Dầu Một, tỷ lệ béo phì dựa trên tỷ lệ chất béo trong cơ thể tính từ công thức tiên đoán của Gallagher chiếm 18,8% thấp hơn theo phân loại BMI của WHO (21,6%). Có sự đồng thuận cao về kết quả chẩn đoán béo phì giữa hai phương pháp (hệ số kappa = 0,83, p <0,001).

Kết luận: Nên áp dụng công thức tiên đoán tỷ lệ chất béo của Gallager và BMI để tăng độ chính xác khi đánh giá béo phì.

Từ khóa: BMI, tỷ lệ chất béo trong cơ thể, béo phì, Tổ chức Y tế thế giới, công thức Gallager.

ABSTRACT :

Background: Diagnosis of obesity based on BMI causes disparity among people who have large skeletal muscle mass. Therefore, this research is conducted to assess the consensus of two methods in diagnosing obesity, those are BMI and percentage body fat of Gallager.

Objectives: To determine the consensus of obesity method between BMI and percentage body fat of Gallager

Methods: Anthropometric assessment and biochemical indicators are collected on 1949 people aged 25-64. BMI and Gallager’s formula are used to predict percent body fat, then, comparing two methods through kappa coefficient.

Results: People who have percentage body fat based on Gallager’s formula are likely lower than others who are calculated by BMI at Thu Dau Mot town (18.8% compared to 21.6%, respectively). There is highly consent on two methods with kappa = 0.83 and p <0.001.

Conclusion: Combining Gallager’s formula and BMI when calculating percentage body fat is highlighted.

Keywords: BMI, percent body fat, obesity, WHO, Gallager’s formula.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF