Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
TỶ LỆ NHIỄM VI SINH TRONG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH QUA CỬA KHẨU QUỐC TẾ MỘC BÀI TÂY NINH

Lê Phước Nguyên*, Trần Phước Đoàn*, Bùi Văn Hà*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Nước uống đóng chai (NUĐC) hiện là một loại thực phẩm thiết yếu trong cuộc sống, rất đa dạng về sản phẩm với sự tham gia của nhiều cơ sở sản xuất từ lớn đến nhỏ. Thực hiện đề tài nghiên cứu này giúp chúng ta biết được thực trạng chất lượng NUĐC đang sử dụng trên xe khách tuyến Tp.HCM-Phnômpênh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài với phương pháp lấy mẫu toàn bộ. Tất cả nhãn hiệu NUĐC sử dụng phục vụ hành khách trên xe khách tuyến Tp.HCM – Phnômpênh đều được chọn vào nghiên cứu. Mẫu NUĐC được lấy trực tiếp, ngẫu nhiên trên xe khách qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Tất cả có 48 mẫu NUĐC được chọn. Mẫu được bảo quản và chuyển đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tây Ninh làm xét nghiệm để đánh giá về mặt chất lượng vi sinh.

Kết quả: Tổng số 48 mẫu NUĐC xét nghiệm vi sinh, có 18 mẫu không đạt (37,5%); trong đó không đạt về chỉ tiêu Pseudomonas aeruginosa là cao nhất với 14 mẫu (29,2%). Có 4 mẫu (8,3%) không đạt về chỉ tiêu Coliform, 3 mẫu (6,2%) không đạt về chỉ tiêu Streptococci feacal, 2 mẫu (4,2%) không đạt về chỉ tiêu E.coli. Tuy nhiên, tất cả 48 mẫu đều đạt chỉ tiêu Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit.

Kết luận: NUĐC phục vụ hành khách trên xe khách tuyến Tp.HCM – Phnompênh tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài không đạt chất lượng về mặt vi sinh có tỷ lệ khá cao, đặc biệt là chỉ tiêu Pseudomonas aeruginosa. Cần có sự can thiệp kịp thời của các ngành chức năng góp phần làm cải thiện chất lượng NUĐC nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Từ khóa: NUĐC, Tỷ lệ nhiễm vi sinh, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh.

ABSTRACT :

Background: Bottled water is common drinking product nowadays with varieties of brand from small to large enterprises. This study aims to assess quality of bottled water products being used on bus line HCM city - Phnom Penh.

Methods: A cross-sectional study was conducted. Collected samples were water bottles from all brands being served on bus line HCM city - Phnom penh at Moc Bai border gate. Totally, 48 samples (brands) were collected and sent to Tay Ninh preventive health center for microbiological testing.

Results: Among 48 bottled water samples, there were 18 samples (37.5%) not meet drinking water quality standards. Violating regulation of Pseudomonas aeruginosa was at highest 14 samples (29.2%). Number of water samples did not meet the regulation of Coliform 4 samples (8.3%), Streptococci feacal 3 samples (6.2%), and E.coli 2 samples (4.2%). However, all the samples satisfy the quality of clostridium.

Conclusion: There were high rates of bottled water samples below the drinking water quality standards, especially Pseudomonas aeruginosa regulation. Involvements of authorities on controlling and improving quality of bottled water are necessary to protect customer health.

Keywords: bottled water, microbiological contamination, Moc Bai international border gate, Tay Ninh.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF