Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
TỔNG HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ ALPHA VÀ BETA TRONG MỘT SỐ LOẠI TRÀ TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Phan Long Hồ*, Lê Đình Hùng*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Xác định tổng hoạt độ phóng xạ alpha, beta và suất liều hiệu dụng trung bình hằng năm trong một số loại trà lưu hành trên thị trường Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của phóng xạ trong trà lên sức khoẻ con người.

Mục tiêu: Triển khai phương pháp phân tích tổng hoạt độ phóng xạ alpha/beta theo tiêu chuẩn TCVN 6053: 2011 và TCVN 6219:2011; Khảo sát tổng hoạt độ phóng xạ alpha/ beta trong một số mẫu trà lưu hành trên thị trường; Ước lượng suất liều hiệu dụng hằng năm mà người dân hấp thụ khi uống trà.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả. Phân tích tổng hoạt độ phóng xạ alpha và tổng hoạt độ phóng xạ beta của 20 mẫu trà trên thị trường.

Kết quả nghiên cứu: Hiệu suất đếm alpha và hiệu suất đếm beta theo TCVN 6053:2011 và TCVN 6219:2011 là 4,679 % và 83,622 % theo thứ tự. Tổng hoạt độ phóng xạ trung bình trong 20 mẫu trà theo kỹ thuật tiêu huỷ và pha chế mẫu là 0,112 ± 0,020 (Bq/2g) và 0,030 ± 0,008 (Bq/2g) đối với tổng alpha và 0,519 ± 0,016 (Bq/2g) và 0,360 ± 0,011 (Bq/2g) đối với tổng beta. Tất cả các mẫu nước trà sau pha chế đều có giá trị nồng độ hoạt độ beta vượt ngưỡng quy định theo quy chuẩn QCVN 6-1/2010 (³ 1 Bq/L) với giá trị nồng độ hoạt độ beta trung bình là 3,602 ± 0,107 (Bq/L). Tuy nhiên, liều hiệu dụng trung bình của các mẫu trà là 4,6 ± 1,1 (mSv/năm), giá trị này thấp hơn khoảng 25 lần so với mức liều giới hạn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) (£ 0,1 mSv/năm). Không có mẫu trà nào có giá trị suất liều vượt quá giới hạn suất liều tham khảo theo quy định của WHO.

Kết luận: Kết quả của đề tài cho thấy, nồng độ hoạt độ beta của các mẫu nước trà sau pha chế vượt ngưỡng so với quy định tổng hoạt độ beta tham khảo theo quy chuẩn QCVN 6-1/2010 (³ 1 Bq/L). Tuy nhiên không có mẫu trà nào có giá trị suất liều vượt quá giới hạn suất liều theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) (£ 0,1 mSv/năm).

Từ khóa: tổng hoạt độ phóng xạ alpha, beta, mẫu trà, mẫu nước trà.

ABSTRACT :

Background: The determination of gross alpha, gross beta and annual effective equivalent dose in tea sold on Viet Nam market has an important role in evaluating the radiation related health effects.

Objectives: To apply gross alpha and gross beta radioactivity measurement procedures according to Vietnam National Standards TCVN 6053:2011 and TCVN 6219:2011; to examine gross alpha and gross beta radioactivity contamination in some types of tea sold on Vietnam market; to estimate the annual effective equivalent dose due to tea consumption of inhabitants.

Methods: A cross-sectional study was conducted. Twenty tea samples in market were collected and used for gross alpha and gross beta radioactivity measurement.

Results: Gross alpha and gross beta counting efficiency according to TCVN 6053:2011 & TCVN 6219:2011 were 4.679% and 83.622%, respectively. The average activity concentration for digestion and infusion of 20 tea samples were 0.112 ± 0.020 (Bq/2g) and 0.030 ± 0.008 (Bq/2g) for gross alpha, and 0.519 ± 0.016 (Bq/2g) and 0.360 ± 0.011 for gross beta. Twenty tea drink samples have average gross beta activity concentration of 3.602 ± 0.107 (Bq/L) that exceed levels recommended by Viet Nam National Technical Regulation QCVN 6-1/2010. However, the mean annual effective equivalent dose of infusion samples was 4.6 ± 1.1 (mSv/year) which is lower than dose limits recommended by the World Health Organization (£ 0.1 mSv/year).

Conclusion: The results of this study indicate that all of infusion tea samples have gross beta radioactivity that exceed the levels recommended by Viet Nam National Technical Regulation QCVN 6-1/2010 - Ministry of Health. However, the annual effective equivalent dose in infusion tea samples are lower than dose limits recommended by the World Health Organization.

Keywords: gross alpha, gross beta radioactivity, tea samples, tea drink samples.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF