Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
TỶ LỆ CÁC BẾP ĂN TẬP THỂ ĐẠT CHUẨN ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH NĂM 2015

Trần Văn Đẳng*, Đặng Văn Chính**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Trà Vinh đang trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. An toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể đang trở thành một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, dịch vụ ăn uống bếp ăn tập thể cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng tình hình về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2015.

Phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu cắt ngang mô tả, có phân tích đánh giá thực trạng về an toàn thực phẩm của cơ sở bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2015. Mẫu nghiên cứu gồm 66 cơ sở bếp ăn tập thể được chọn theo phương pháp không xác suất.

Kết quả: 34,8% cơ sở bếp ăn tập thể đạt chuẩn điều kiện về an toàn thực phẩm theo qui định. Trong đó, tỉ lệ đạt vệ sinh đối với cơ sở vật chất là 40,9%, đối với nhân viên 39,4%, đối với thiết bị, dụng cụ 40,9%, trong chế biến, bảo quản thực phẩm 43,9%, kiểm soát nguyên liệu đầu vào 77,3%, có hợp đồng trách nhiệm về an toàn thực phẩm 80,3%. Mặc dù chỉ có khoảng ¼ người phụ trách bếp ăn có kiến thức chung đúng về an toàn thực phẩm nhưng tất cả người phụ trách bếp ăn đều có thái độ đúng về an toàn thực phẩm.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số các cơ sở bếp ăn tập thể đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chưa đạt chuẩn điều kiện về an toàn thực phẩm theo thông tư số 30/2012/TT-BYT, ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế.

Từ khóa: cơ sở bếp ăn tập thể, an toàn thực phẩm.

ABSTRACT :

Background: Industrialization and urbanization process has been developing in Tra Vinh. Food safety in collective kitchens has become a key point. Unsafe food handling in collective kitchens is likely to cause food poisoning.

Objectives: To evaluate food safety status in collective kitchens in Tra Vinh in 2015.

Methods: A cross-sectional study with a sample of 66 collective kitchens was conducted in Tra Vinh in 2015.

Results: 34.8% of collective kitchens met food safety requirements (facilities 40.9%, personal hygiene 39.4%, equipment and instruments 40.9%, food processing and preservation 43.9%, food input control 77.3%, contracts for food safety responsibility 80.3%). Although only a quarter of collective kitchen leaders had food safety knowledge, all of them had right attitude about food safety.

Conclusion: Most of collective kitchens didn’t meet food safety requirements according to circular No. 30/2012/TT-BYT.

Key words: collective kitchens, food safety.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF