Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
TỶ LỆ MÌ SỢI CÓ HÀN THE TẠI THỊ XÃ BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG

Đặng Bảo Yến*, Lê Thị Ngọc Ánh**, Phan Bích Hà**, Đặng Văn Chính**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hàn the đã được Bộ Y tế cấm sử dụng trong thực phẩm vì những tác hại đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Tuy nhiên, hàn the vẫn được sử dụng trong sản phẩm mì sợi tươi. Do đó, chúng tôi thực hiện đề tài này để đánh giá tỷ lệ mì sợi có hàn the ở các cơ sở kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Muc tiêu: Xác định tỷ lệ mì sợi có hàn the được bán tại các chợ trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang mô tả, được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 4-8/2015. 31 mẫu mì sợi (tươi hoặc khô, không bao bì hoặc có đóng gói, không bao gồm sản phẩm mì ăn liền) tại 31 cơ sở kinh doanh, buôn bán mì sợi trên toàn bộ các chợ trên địa bàn thị xã Bến cát, tình Bình Dương để kiểm nghiệm hàn the theo phương pháp AOAC 970.33:2010. Kiểm định Kappa test được thực hiện để khảo sát tính tương đồng giữa phương pháp test nhanh hàn the và phương pháp AOAC 970.33- 2010. Đồng thời sử dụng bộ câu hỏi tự điền phỏng vấn trực tiếp 31 chủ cơ sở trực tiếp kinh doanh, buôn bán mì sợi về kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm và tác hại của hàn the.

Kết quả: Tỷ lệ mì sợi có hàn the 74,2%. Tính tương đồng giữa phương pháp test nhanh và phương pháp AOAC 970.33- 2010 là 91,9%. Tỉ lệ người kinh doanh thực phẩm mì sợi biết về tác hại của hàn the là 93,5% và biết hàn the không được phép sử dụng trong thực phẩm là 87,1%.

Kết luận: Gần ¾ mẫu mì sợi có hàn the. Vì thế, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cở sở sản xuất, kinh doanh mì sợi trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đặc biệt là thường xuyên thực hiện các test nhanh kiểm tra hàn the trong các sản phẩm mì sợi tại các cơ sở sản xuất, buôn bán mì sợi, và tổ chức cho những cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các chợ ký cam kết kinh doanh thực phẩm bảo đảm ATTP.

Từ khóa: Hàn the, mì sợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

ABSTRACT :

Background: Borax is banned as a food additive due to its adverse effects on human. It’s crucial to determine the prevalence of noodles containing borax.

Objectives: To determine the prevalence of noodles containing borax which are sold at markets in Ben Cat town, Binh Duong province.

Methods: A crossectional study was conducted from April to August 2015. Thirty one noodle samples were collected from all 31 noodle establishments to test for the presence of borax using AOAC method 970.33:2010. Kappa test was used to evaluate the agreement between quick test and AOAC method 970.33:2010. A questionnaire was used to interview the owners of all noodle establishments on food safety knowledge, practice and adverse effects of borax.

Results: The prevalence of noodles containing borax was 74.2%. The agreement between quick test and AOAC method 970.33:2010 accounted for 91.9%. The proportions of the owners of noodle establishments knowing that borax was harmful and banned for food use were 93.5% and 87.1%, respectively.

Conclusion: Borax was found in ¾ of noodle samples. Therefore, food surveillance should be strengthened for noodle establishments in Ben Cat town, Binh Duong province. Quick test should be used to test for the presence of borax in noodles. There must be contracts for food safety responsibility.

Keywords: borax, noodle, Ben Cat town, Binh Duong province

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF