Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỚP MỎNG ĐỊNH TÍNH ĐƯƠNG QUY TRONG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Quách Thanh Tâm*, Phan Bích Hà *, Tân Hoàng**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Đương quy có tên khoa học Angelica sinensis (Oliv.) Diels., là một trong những dược liệu quý đã được con người sử dụng từ rất lâu. Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm được nhà sản xuất công bố  là thực phẩm chức năng có chứa đương quy. Để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, công tác xét nghiệm đương quy nhằm xác nhận chất lượng và hiệu quả sử dụng của thực phẩm chức năng là rất cần thiết.

Mục tiêu nghiên cứu: Định tính đương quy trong thực phẩm chức năng bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng.

Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát tìm điều kiện tối ưu của quá trình xử lý mẫu, sắc ký lớp mỏng cũng như tính chọn lọc và giới hạn phát hiện của phương pháp.

Kết quả nghiên cứu: Quy trình định tính đương quy trong thực phẩm chức năng bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng có giới hạn phát hiện cho mẫu lỏng và mẫu rắn lần lượt là 21,6 mg/ml27 mg/g. Ứng dụng quy trình phân tích để định tính đương quy trong 9 mẫu thực phẩm chức năng trên thị trường, tất cả các mẫu đều cho kết quả dương tính.

Kết luận: Sắc ký lớp mỏng là phương pháp đơn giản, không đòi hỏi thiết bị đắt tiền, thích hợp cho định tính đương quy trong thực phẩm chức năng.

Từ khóa: Đương quy, thực phẩm chức năng, sắc ký lớp mỏng.

ABSTRACT :

Background: Angelica sinensis (Dong quai) is one of the precious medicinal herbs has been used as a traditional medicine in Asia from thousands of years ago. Functional food that manufacturers announced that contains Angelica sinensis becoming increasingly popular. Therefore, testing of Angelica sinensis to confirm the quality and efficiency of functional foods are also essential for protection of consumers’ interest.

Objectives: Thin layer chromatography is used for qualitation of Angelica sinensis in functional foods.

Methods: Survey of sample preparation and thin layer chromatography are conducted to acquire the optimal parameters as well as the selectivity and detection limits of the method.

Results: The qualitative analysis Angelica sinensis in functional foods by thin layer chromatography method with detection limits for liquid samples and solid samples are 21.6 mg/ml and 27 mg/g respectively. Using this method for qualitative analysis Angelica sinensis in 9 samples of functional food on the market, all the samples were positive.

Conclusion: Thin Layer Chromatography shows a simple, inexpensive and adaptive method for qualitative analysis of Angelica sinensis in functional foods.

Keywords: Angelica sinensis, Dong quai, TLC, Functional food.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF