Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 5
XÂY DỰNG QUI TRÌNH REAL-TIME PCR KẾT HỢP HRM PHÁT HIỆN GEN GÂY ĐỘC STX1, STX2, EAE VÀ EHXA CỦA NHÓM VI KHUẨN E. coli SINH ĐỘC TỐ SHIGA (STEC)

Nguyễn Quốc Tuấn*, Ngô Kế Sương**, Nguyễn Đăng Quân***, Nguyễn Hoàng Chương****

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: STEC (Shiga toxin producing Escherichia coli) là nhóm vi khuẩn gây ra các triệu chứng như viêm đại tràng xuất huyết (hemorrhagic colitis) và hội chứng urê huyết tan máu (hemolytic uremic syndrome), có thể dẫn đến suy thận và tử vong. Khả năng gây bệnh của nhóm E. coli này do các gen gây độc stx1, stx2, eae, ehxA quyết định. Vì vậy, cần phải có một quy trình phân tử phát hiện các gen gây độc như trên ở nhóm vi khuẩn STEC phục vụ cho việc xác định chính xác nguyên nhân của các vụ ngộ độc thực phẩm do E. coli sinh độc tố shiga (STEC) gây ra cũng như áp dụng cho các nghiên cứu về dịch tễ học loài vi khuẩn này.

Mục tiêu: Xây dựng quy trình phát hiện các gen gây độc stx1, stx2, eae và ehxA của nhóm vi khuẩn STEC dựa trên kỹ thuật real-time PCR kết hợp phân tích HRM.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang bao gồm thiết kế các cặp primer phát hiện các gen gây độc bằng kỹ thuật real-time PCR HRM; xây dựng và khảo sát độ đặc hiệu của phản ứng real-time PCR HRM; đánh giá quy trình mới xây dựng trên các chủng E. coli phân lập từ thực phẩm.

Kết quả: xây dựng thành công quy trình real-time PCR kết hợp HRM phát hiện đặc hiệu bốn gen gây độc stx1, stx2, eae, ehxA ở các chủng vi khuẩn STEC. Trên 30 mẫu E. coli phân lập từ thực phẩm, quy trình đã phát hiện được 8 mẫu mang các gen gây độc.

Kết luận: Quy trình real-time PCR kết hợp HRM có thể được ứng dụng hiệu quả trong nghiên cứu và kiểm soát các vụ ngộ độc thực phẩm do STEC gây ra.

Từ khóa: gen gây độc, STEC, real-time PCR, HRM.

ABSTRACT :

Backgrounds: Shiga toxin producing Escherichia coli (STEC) is a group of bacteria causing hemorrhagic colitis and hemolytic uremic syndrome which may lead to kidney failure and mortality. The pathogenicity of STEC is conferred by virulent genes comprising stx1, stx2, eae and ehxA. Therefore, a detection protocol for these virulent genes would be essential for identifying the microbial that is one of the most serious causes of food poisoning. The protocol would also be useful for epidemiological studies of STEC.

Objectives: The aim of this study was to set up a protocol based on the real-time polymerase chain reaction (PCR) high-resolution melting (HRM) technique for detection of four virulent genes of STEC comprising stx1, stx2, eae and ehxA.

Methods: A laboratory study was performed to design primers for the real-time PCR, asses the specificity of the real-time PCR protocol and applying this protocol to detect the virulent genes in 30 E. coli strains isolated from food.

Results: A protocol was developed successfully for detection four virulent genes stx1, stx2, eae, ehxA in STEC strains. There were 8 out of 30 E. coli strains carrying one of the virulent genes isolated from food.

Conclusion: Real time PCR HRM protocol can be applied for detecting for STEC in food poisoning incidents.

Keywords: virulent genes, STEC, real-time PCR, HRM.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF