Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
ĐÁNH GIÁ ĐAU Ở TRẺ EM NHẬP VIỆN TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Đỗ Quang Vĩ*, Lê Thanh Hải*, Trương Thị Mai Hồng*, Lê Ngọc Duy*, Đinh Thị Hồng*, Phạm Ngọc Toàn*, Đặng Hồng Khánh*, Đỗ Thị Xuân*, Đỗ Minh Thùy*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Ứng dụng thang điểm đau cho trẻ em khi nhập viện tại khoa Cấp cứu và chống độc, bệnh viện Nhi Trung Ương.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả, cắt ngang trên 1840 trẻ nhập viện tại khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, từ tháng 12/2014 đến hết tháng 3/2015.

Kết quả: Tỷ lệ nam/nữ = 2/1, chủ yếu là trẻ từ 1 tháng - 3 tuổi với 1221 trẻ (chiếm 66,4%). Tại thời điểm nhập viện, phần lớn trẻ được đánh giá mức độ đau nhẹ (746 trẻ, chiếm 40,5%) và đau vừa (681 trẻ, chiếm 37%), điểm đau trung bình là (2,92 ± 1,94). Đánh giá lại lần 2 sau 6 giờ, đa số trẻ được đánh giá không đau (820 trẻ, chiếm 44,6%) và đau nhẹ (755 trẻ, chiếm 41%), điểm đau trung bình là (1,59 ± 1,79). Không có sự khác biệt về mức độ đau giữa hai nhóm tuổi và giữa hai giới.

Kết luận: Hầu hết trẻ nhập viện có mức độ đau nhẹ và vừa, không phụ thuộc vào nhóm tuổi và giới tính. Do vậy cần áp dụng thang điểm đánh giá đau cho trẻ một cách thường quy để phát hiện và kiểm soát đau cho trẻ có hiệu quả.

Từ khóa: Đau ở trẻ em, thang điểm đau.

ABSTRACT :

Objective: Application pain scales for patients hospitalized in the Emergency and poision control department, National Hospital of Pediatrics.

Methods: A descriptive and cross-sectional study in 1840 children hospitalized in the Emergency and poision control department, National Hospital of Pediatrics from 12/2014 to 3/2015.

Results: male/female ratio was 2/1, mainly for children 1 month - 3 years of age with 1221 patients (66,4%). At the time of admission, the majority of children were assessed mild pain (746 children, accounting for 40.5%) and moderate pain (681 children, 37%), mean of pain scores was (2.92 ± 1.94). Revaluation 2nd after 6 hours, most of them were assessed painless (820 infants, accounting for 44.6%) and mild pain (755 children, 41%), mean of pain scores was (1.59 ± 1.79). No difference in the level of pain between age groups and between the sexes.

Conclusion: Most children hospitalized with mild to moderate degree of pain, regardless of the age group and gender. Therefore need to apply pain scores for children routinely to detect and control the pain for children effectively.

Keywords: Pain in children, pain scales.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF