Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
NGHIÊN CỨU TẦN XUẤT VÀ NGUYÊN NHÂN TÁI NHẬP VIỆN CỦA NHÓM BỆNH RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA BẨM SINH TẠI KHOA NỘI TIẾT – CHUYỂN HÓA – DI TRUYỀN NĂM 2015

Bùi Thị Hương*, Bùi Thị Xuân*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Thực trạng và một số nguyên nhân tái nhập viện của bệnh nhân RLCHBS axit hữu cơ, RLCHBS axit amin, và RLCHBS chu trình ure.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu các ca bệnh là các bệnh nhân đã được chẩn đoán RLCHBS axit hữu cơ, RLCHBS axitamin, RLCHBS chu trình ure, theo dõi và điều trị ngoại trú tại khoa Nội tiết – Chuyển hóa – Di truyền.

Kết quả: 20 bệnh nhân đã phải tái nhập viện trong năm 2015. Trong đó, 41,17% là rối loạn chuyển hóa bẩm sinh axit hữu cơ. Nhóm tuổi được chẩn đoán bệnh từ 0- 6 tháng tuổi chiếm 60%. Nhóm tuổi nhập viện nhiều nhất là từ 1- 3 tuổi chiếm 50%, nhóm tuổi 0 – 6 tháng chiếm 20%. Nguyên nhân tái nhập viện chủ yếu là nhiễm khuẩn hô hấp 43,75%. Ngày điều trị trung bình của nhóm RLCHBS axit amin là 2,3 – 13,4 ngày, và của nhóm RLCHBS chu trình urê là 1,2 – 19 ngày, RLCHBS axit hữu cơ là 5,3 – 12 ngày.

Kết luận: Trong năm 2015 chúng tôi tiếp nhận 20 trẻ bị RLCHBS axit hữu cơ, axit amin và chu trình ure. Mặc dù số lượng bệnh nhân nhập viện của ba nhóm là tương đương nhau, nhưng số lần nhập viện của nhóm rối loạn chuyển hóa bẩm sinh axit hữu cơ, chu trình ure cao hơn hẳn 28 lần /năm. Trẻ vào nhập viện vi lý do chính là nhiễm khuẩn tiêu hóa, hô hấp, sốt virus.

Từ khóa: Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh axit hữu cơ, Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh axit amin, Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh chu trình ure.

ABSTRACT :

Objective: Reality and some causes of rehospitalization of patients with organic aciduria (OA), aminoacidemia (AA), urea cycle defects (UCD).

Methods: The patient was diagnosed OA, AA, UCD, monitoring and out patients treatment in department of Endocrinology - Metabolism - Genetics.

Results: 20 patients hospitalized with 41.1 7% as OA. Age group diagnosed from 0- 6 months of age accounted for 60%. The age group most hospitalizations from 1- 3 years old accounted for 50%, age group 0-6 months accounted for 20%. The main cause was respiratory infection 43.75%. The average day of treatment of AA, UCD and OA are from 2.3 to 13.4 days, from 1.2 to 19 days, and from 5.3 to 12 days, respectively.

Conclusion: In 2015 we received 20 children with OA, AA, UCD. Although the number of patients rehospitalized of the three groups was similar, but the hospitalization of OA, UCD higher than 28 times/year. The main reasons of hospitalization were the gastrointestinal infections, respiratory, viral fever.

Keywords: Congenital metabolic disorders, organic aciduria, amino academia, urea cycle defects.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF