Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
TỶ LỆ TIÊM NGỪA VIÊM GAN SIÊU VI B TRONG CỘNG ĐỒNG TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2016

Lê Hoàng Hạnh*, Tạ Văn Trầm*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ tiêm ngừa viêm gan siêu vi B trong cộng đồng tỉnh Tiền Giang năm 2016.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: 19,6% người dân được tiêm ngừa viêm gan B, trong đó chỉ có 12,5% tiêm ngừa đủ 03 mũi trong năm đầu. Phân bố theo số mũi tiêm ngừa của những người dân đã chủng ngừa viêm gan B cho thấy: có 63,8% là tiêm ngừa đầy đủ, còn lại 35,2% tiêm ngừa không đầy đủ. Về nơi tiêm ngừa: 59% người dân tiêm ngừa tại tuyến tỉnh. Có mối liên quan giữa hiểu biết về khả năng phòng bệnh viêm gan B; đã nghe về tiêm phòng bệnh viêm gan B; nguồn thông tin nhận được về tiêm ngừa viêm gan B; biết lợi ích tiêm phòng; xét nghiệm tầm soát viêm gan B với tỷ lệ tiêm ngừa viêm gan B.

Kết luận: Tỷ lệ tiêm ngừa viêm gan B tại Tiền Giang còn thấp.

Từ khóa: Viêm gan B.

ABSTRACT :

Objective: To determine the immunization rates of hepatitis B in community Tien Giang province in 2016.

Methods: Cross-sectional descriptive study.

Results: 19.6% of people are vaccinated HBV, of which only 12.5% full 03 shots in the first nose. Distribution by number of injections of these people have hepatitis B vaccine showed that 63.8% were fully vaccinated, the remaining 35.2% are not fully vaccinated. About where the shots: 59% of people vaccinated in the provincial Preventive Medicine Center. There is a relationship between knowledge of HBV prevention capabilities; heard about hepatitis B vaccination; sources of information received about HBV vaccine; Know the benefits of vaccination; HBV screening tests for hepatitis B vaccination rate.

Conclusions: the immunization rates of hepatitis B in community Tien Giang province in 2016 is low.

Keywords: Hepatitis B.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF