Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
ĐẶC ĐIỂM CHĂM SÓC CÁC TRƯỜNG HỢP HỞ THÀNH BỤNG BẨM SINH TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2014 - 2015

Huỳnh Thị Phương Thảo*, Lê Ngọc Ánh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm chăm sóc các trường hợp hở thành bụng bẩm sinh tại khoa Hồi sức sơ sinh (HSSS), Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2014 -2015.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả loạt ca. Đối tượng nghiên cứu là tất cả BN sơ sinh được chẩn đoán hở thành bụng bẩm sinh điều trị nội trú tại khoa HSSS năm 2014 - 2015.

Kết quả: Tỉ lệ các chăm sóc ở tuyến trước khá thấp như ghi nhận thân nhiệt BN có 8% (2014) và 75,8% (2015), ghi nhận chỉ số đường huyết có 4% (2014) và 3.1% (2015), chăm sóc khối thoát vị có 32% (2014) và 78,7% (2015). Tỉ lệ chăm sóc sau phẫu thuật khá tốt như tỉ lệ BN được nằm lồng ấp 100% (2014, 2015), tỉ lệ ghi nhận và kiểm soát thân nhiệt 100% (2014) và 81,8% (2015), tần suất thay băng khối thoát vị 1 lần/ ngày chiếm 96% (2014) và 100% (2015), trung bình chăm sóc nuôi ăn qua catheter tĩnh mạch trung tâm 19.9 ngày (2014) và 17.2 ngày (2015), biến chứng sau phẫu thuật cao nhất là chèn ép chi 92 % (2014) và 18,2% (2015), kế đến là biến chứng rỉ dịch chân túi silo 16% (2014) và 18,2% (2015). Tỉ lệ BN ổn, chuyển khoa và xuất viện khá cao 76% (2014) và 90,9% (2015), tỉ lệ tử vong thấp 16% (2014) và 9,1% (2015).

Kết luận: Công tác chăm sóc các trường hợp hở thành bụng bẩm sinh sau phẫu thuật khá tốt, có nhiều cải thiện tốt hơn sau mỗi năm. Tỉ lệ BN ổn, chuyển khoa và xuất viện khá cao. Tuy nhiên, công tác chăm sóc trước phẫu thuật của tuyến trước còn tồn đọng nhiều vấn đề chưa tốt cần sớm khắc phục và cải thiện tốt hơn.

Từ khóa: Hở thành bụng, chăm sóc sơ sinh.

ABSTRACT :

Objectives: Observation of nursing care for neonates with gastroschisis in NICU Children’s Hospital 2 2014-2015.

Method: Cross-sectional study.

Result: Nursing care from province hospital was recorded : neonatal thermal control 8% (2014) and 75.8% (2015), destrotix 4% (2014) and 3.1% (2015), nursing care exposed bowel 32% (2014) and 78.7% (2015). 100% neonates with gastroschisis post operation using warmer (2014, 2015), ensure edequate thermal control 100% (2014) và 81.8% (2015), 96% neonates had dressing with silo bag in 2014 and 100% in 2015, central line is used about 19.9 days (2014) and 17.2 days (2015). Post-operation issues were edematous in the lower extremities 92% (2014) and 18.2% (2015), silo dehiscence was 16% (2014) and 18.2% (2015). 76% neonates post operation were going well and discharged in 2014 and this percentage was 90.9% in 2015, mortality with 16% in 2014 and 9.1% in 2015.

Conclusion: Nursing care for neonates with gastroschisis are getting better. Most of neonates were operated and back to normal life.

Keywords: Gastroschisis, Neonatal Intensive Care Unit.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF