Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
KHẢO SÁT TỶ LỆ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Ở TRẺ EM TẠI KHOA NGOẠI THẦN KINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 2015-2016

Trần Thị Cẩm Nhung*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ chấn thương sọ não ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả trên 341 trẻ với chẩn đoán bị chấn thương sọ não nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 01/04/2015 đến 07/2016.

Kết quả: Tỷ lệ trẻ <6 tuổi bị chấn thương sọ não chiếm 58%. Tỷ lệ bé nam là 58,7% và nữ 41,3%. Tỷ lệ chấn thương nguyên nhân do té chiếm 48,97%, nguyên nhân do tai nạn giao thông chiếm 44,87%. Tỷ lệ phẫu thuật chiếm 22,3%, tỷ lệ sống bình thường không biến chứng sau chấn thương là 94,1%, để lại di chứng sau chấn thương là 3,2%. Tỷ lệ tử vong chiếm 2,6%.

Kết luận: Chấn thương sọ não ở trẻ em nguyên nhân đa phần là do té và tai nạn giao thông, tuy tỷ lệ tử vong có giảm so với nghiên cứu trước đó tại bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2003 – 2005 là 2,83%.

Từ khóa: Chấn thương đầu trẻ em, tai nạn giao thông.

ABSTRACT :

Objective: The goal of this study was to define the epidemiology of head injury in pediatric.

Methods: Descriptive research in 341 children, who was addmitted with head injury diagnosis at Children Hospital 2, from April 01, 2015 to July, 2016.

Results: Incidence of head injury was 58% in < 6 year old. Boy was 58.7% and girl was 41.3%. Fall was 48.97%, traffic accident was 44.87%. Incidence of surgery was 22.3%, uncomplicated incidence was 94.1%, mobidity rate was 3,2%. Motarlity rate was 2.6%.

Conclusions: Falls and traffic accidents are the most commonly observed cause of head injuries in children. Mortality rate decreased from previous study at Children hospital 2, 2003-2005.

Key words: Pediatric head trauma, traffic accident, abuse.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF