Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
TÌNH HÌNH TỰ TỬ NHẬP VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN TỈNH GIALAI: YẾU TỐ XÃ HỘI TÂM THẦN VÀ PHƯƠNG THỨC TỰ TỬ

Trần Thị Kim Chung*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tìm hiểu thêm về yếu tố xã hội tâm thần của người bệnh, các phương thức tự tử (TT) đồng thời có một vài nhận xét và khuyến cáo.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu cắt ngang 224 ca nhập viện từ tháng 7/2015-1/2016.

Kết quả: Nam 62,5%., tỉ lệ nam/nữ 1,6/1. Tuổi trung bình 28,99± 10,52. Trước 30 tuổi 62,05% Dân tộc thiểu số nhiều hơn tỉ lệ 63,39%. Người kinh tỉ lệ 36,61%. 86,16% người bệnh ở vùng huyện và 66,52% sống vùng xã xa xôi. 85.27% làm nông, Trẻ em TT hầu như thôi đến trường. Nghèo và cận nghèo chiếm hơn nữa 59,36%, Những kích xúc thúc đẩy TT là xung đột vợ chồng 33,04%, cha mẹ la rầy ở thiếu niên 9,82%.Khai thác được 8,93% có yếu tố rối loạn tâm thần, tỉ lệ dùng rượu ở người TT chiếm 43,57%. Phương thức TT đa số là hóa chất dùng trong nông nghiệp. Các nguy cơ TT có thể gặp nhiều hơn ở Nam > nữ, trước 30 tuổi, người đồng bào thiểu số, nghèo sống nông thôn vùng xa, thiếu niên không đến trường, rượu, xung đột vợ chồng, thanh niên cha mẹ la rầy, có dấu hiệu trầm cảm, có toan tính TT trước đó.

Kết luận: Ở các người bệnh của chúng tôi đa số TT như là một dịch tể địa phương và được sao chép theo mẫu với cách thức dễ thực hiện với độc chất trong tầm tay.

Từ khóa: Yếu tố xã hội tâm thần.

ABSTRACT :

Objective: Situation of suicide admitted at intensive care and poison control departement of gialai hospital: social, psychiatric factors and methods of suicide.

Method: Study of 224 cases hospitalized from July 2015 to January 2016.

Result: Male suicide rate was 62.5%, the male-to-female ratio was estimated at 1.6:1. Average age was 28.99± 10.52. The rate of people younger than age 30 years was 62.05%. Ethnic minorities had suicide rate of 63.39%. 86.16% suicidal patients living in urban areas and 66.52% patients living in rural areas. Among professions, farmers have the highest suicide rate (85.27%). Suicidal children tend to drop out of school. 59.36% of suicidal patients are poor and near-poor people. 33.4% of people who commit suicide have marital conflicts. The second highest rate (9.82%) was young adults scolded by their parents. Psychiatric problem had rate of 8.92%. Drinking alcohol before suicidality was 43.57%. Orally taking agricultural chemicals was the most common method of suicide. Risk factors includes: male, people younger than 30 years old, ethnic minorities,the poor in rural areas, school dropouts, alcohol, family conflicts, depression, history of suicide attempts.

Conclusion: Majority of our patients who commit suicide have specific characteristics of local epidemics and copycat acts with poison within reach.

Keywords: Suicide admitted.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF