Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN MỘT NĂM CHO ĐIỀU DƯỠNG MỚI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Thị Kim Liên*, Ngô Thị Minh Diệu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả chương trình huấn luyện một năm cho điều dưỡng mới tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.

Kết quả: Sau một năm huấn luyện với 3 giai đoạn về lý thuyết 10,7% đạt loại giỏi, 48,2% đạt loại khá, 14,3% xếp loại yếu, trung bình 26,8%. Về thực hành, giỏi chiếm 66,1%, khá chiếm 33,9%.

Kết luận: Kỹ năng được rèn luyện thường xuyên, kết quả tiến bộ rõ rệt. Về lý thuyết, vẫn còn loại yếu cho thấy việc tự tìm tòi, học hỏi về bệnh học ít được chú trọng, vì vậy ban huấn luyện cần phải có kế hoạch cải tiến để hoàn thiện hơn chương trình huấn luyện này.

Từ khóa: Điều dưỡng mới, huấn luyện, chương trình một năm.

ABSTRACT :

Objectvive: Evalutae the effectiveness of one year program for new nurses at Children’s Hospital 2.

Method: Cross-sectional description.

Result: After one year training with 3 stages, in terms of theory, 10.7% is excellent, 48.2% is good, fine is 26.3% and weak is 14.3%. Practically, excellent is 66.1%, 33.9% is good.

Conclusion: Skill is trained regularly, results are shown significantly improvement. Theorically, it has still nurses with weak grade, it has shown that self- studying about pathology with nurses has not paid much attention to. So, the training department should have plan in order to improve this program.

Key words: New nurses, training, one-year propram.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF