Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
THAY ĐỔI MỨC ĐỘ TRẦM CẢM, LO ÂU VÀ STRESS CỦA CHA MẸ SAU KHI THAM GIA CHĂM SÓC CON ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ CÁCH LY TẠI KHOA SƠ SINH

Nguyễn Thị Kim Liên*, Lora Claywell**, Hà Mạnh Tuấn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định sự thay đổi về mức độ rối loạn tâm lý của cha mẹ sau khi tham gia vào chăm sóc con đang được điều trị cách ly tại khoa Sơ Sinh bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu:  Cắt ngang mô tả có phân tích.

Kết quả: Sau khi vào chăm sóc con, tỉ lệ cha mẹ bị trầm cảm đã giảm 32,00% , từ 75,33% cha mẹ bị trầm cảm trước khi vào chăm sóc con giảm xuống còn 43,33% cha mẹ bị trầm cảm sau khi vào chăm sóc con. Cha mẹ có tâm trạng bình thường sau khi chăm sóc con đã tăng 32,00% so với trước khi chăm sóc con ,từ 24,67% trước tăng lên thành 56,67% sau, (p < 0,001).  Trước khi vào chăm sóc con, tỉ lệ cha mẹ lo âu là 78,00%, sau khi vào chăm sóc con thì tỉ lệ cha mẹ lo âu còn 61,33%, giảm 16,67%. Tỉ lệ cha mẹ ở trạng thái bình thường  tăng 16,67%, từ 22,00 % ở giai đoạn trước tăng lên 38,67% ở giai đoạn sau (p < 0,001). Sau khi tham gia vào chăm sóc con, tỉ lệ cha mẹ có tâm trạng  bình thường tăng 27,33% , từ 24,67 % trước khi vào chăm sóc con thì ở giai đoạn sau là 52,00%. Tỉ lệ cha mẹ bị stress sau khi vào chăm sóc con đã giảm 27,33% ,từ 75,33%  ở giai đoạn trước giảm xuống còn 48,00% ở giai đoạn sau,(p < 0,001).

Kết luận: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trầm cảm, stress và lo âu của cha mẹ trước khi tham gia chăm sóc con so với sau khi tham gia chăm sóc con , p < 0,001. Qua kết quả của nghiên cứu, với những cải thiện tích cực, những con số khác biệt có ý nghĩa thống kê cho thấy nhân viên y tế cần chủ động hơn trong việc giao tiếp với thân nhân bệnh nhi, đặc biệt là cha mẹ bệnh nhi. Biết rằng công việc rất nhiều, đặc biệt là đối với các trường hợp bệnh nặng, nhưng các nhân viên y tế nên tích cực trao đổi, tạo cơ hội cho cha mẹ tham gia vào chăm sóc con của mình một cách nhiều nhất có thể. Khi cha mẹ được chăm sóc con của mình, dù chỉ một phần nhỏ thôi, cũng đã giải tỏa được áp lực tâm lý rồi. Khi cha mẹ tham gia vào chăm sóc con,  họ chia sẻ trách nhiệm về chăm sóc, điều trị bệnh với bệnh viện và đương nhiên, họ cũng chia sẻ sự thành công trong việc điều trị cho con của mình. 

Từ khóa: Trầm cảm, lo âu, stress, cha mẹ tham gia chăm sóc con, cách ly.

ABSTRACT :

Objectives: Identify changes of depression, anxiety, and stress level in parents after being involved in taking care of their child who is isolated in Newborn Department at Children’s Hospital 2.

Method: Cross- sectional descriptive with analysis.

Results: After child care, the ratio of depressive parents was decreased 32.00%, from 75.33% of parental depression before taking care of children that was down to 43.33% of parents with depression after being involved in taking care of their child. Parents with normal mood was increased 32,00% versus before taking care of children, from 24.67% before increased to 56,67% after, p < 0.001.  Before taking care of their child, the ratio of parental anxiety is 78.00%. After participating in taking care of children, the ratio of parents with anxiety is 61.33%, reduced to 16.67%. The ratio of parents with normal mood was increased 16.67%, from 22.00% at before stage up to 38.67% at after stage (increased > 0.75 % times), p < 0.001 After participating in child care, the ratio of parents with normal mood was increased 27.33% from  24.67 % before child care up to 52.00% at the after period. The ratio of parents with stress after taking care of children was reduced to 27.33% , from  75.33%  at before stage reduced to 48.00% at after stage, p < 0.001. 

Conclusion: There are differences with statistical significance of the group of parents with depression, anxiety and stress before child care compared with the group parents after child care (p<0.001). Through results of the study, with positive improvement, different figures with statistical significance have shown that health care providers need to be more proactive in communication with relatives of patients, especially with parents. Knowing that there is a lot of work, especially for severe cases, but health care providers should actively discuss, creating opportunities for parents being involved in taking care of their child as much as possible. When parents taking care of children, even if it is only a portion of them, they also relieved psychological pressure. When parents being involved in taking care of children, they shared responsibilities for care, treatment with the hospital and of course, they also shared success in treatment for their children.

Key words: Depression, anxiety, stress, parents being involved in taking care of their child, isolation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF