Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG HỘP NHỰA BẢO VỆ ĐẦU NỐI CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG ƯƠNG TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 06/2015 ĐẾN 11/2015

Nguyễn Thị Kim Liên*, Hoàng Thị Ngọc Chà*, Nguyễn Thị Ánh Thoa* Nguyễn Thị Diệu Trường*, Lê Ngọc Ánh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định hiệu quả của việc sử dụng hộp nhựa bảo vệ đầu nối catheter tĩnh mạch trung ương (TMTW).

Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng.

Kết quả: Trong 52 trường hợp trẻ không nhiễm khuẩn huyết (NKH) trước khi đặt catheter, trẻ trong nhóm không sử dụng hộp nhựa bảo vệ các đầu nối, tỉ lệ trẻ bị nhiễm khuẩn huyết và không bị nhiễm khuẩn huyết sau đặt là gần bằng nhau, 46,4% so với 53,6 (p = 0,3004, khoảng tin cậy 95%). Trước khi đặt catheter ở nhóm có NKH, ở nhóm không sử dụng hộp nhựa, có 17 trẻ, trong đó có 9 trẻ vẫn còn NKH sau đặt (52,9%) và 8 trẻ không còn NKH sau đặt (47,1%).

Kết luận: Thực hành của Điều dưỡng hiện nay cần phải dựa vào chứng cứ, vì vậy, qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy, việc không sử dụng hộp nhựa ở các đầu nối của đường truyền trung tâm không làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cho trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh non tháng. Hiện nay, theo khuyến cáo của CDC Hoa kỳ, quan trọng là rửa tay và sát khuẩn các đầu nối bằng dung dịch sát khuẩn trước khi thực hiện thuốc hoặc sử dụng đầu nối là đủ. Việc sử dụng hộp nhựa bảo vệ cho các đầu nối của đường truyền trung tâm tốn nhiều thời gian của điều dưỡng, chi phí vật tư mà không có hiệu quả rõ ràng.

Từ khóa: Bảo vệ, đầu nối catheter, nhiễm khuẩn huyết, catheter tĩnh mạch trung tâm, rửa tay.

ABSTRACT :

Objective: Identify the effectiveness of using houses to protect connectors of central venous catheter.

Method: Randomised controlled trial.

Results: In 52 cases of children without blood stream infection before catheterization, children in the group do not use plastic containers to protect the connector, the percentage of children with and without blood stream infection (BSI) after catheterization is nearly equal, 46.4% compared to 53.6 (p = 0.3004, 95% CI). Before catheterization in blood stream infection group, in the group do not use plastic containers, with 17 children, including 9 children still get BSI (52.9%) and 8 children no longer BSI after having central catheter line (47.1%).

Conclusion: Today, Nursing practice need tobase on the evidence, therefore, through research, we found that, not using plastic containers in the connectors of the center line does not increase the risk of infection for infants especially preterm infants. Currently, as recommended by the US CDC, hand washing is important or disinfection connectors with antiseptic solutions before drug administration or using them is sufficient.Using plastic containers for the protection of the transmission line connector time-consuming centers of nursing, cost of materials without apparent effect.

Key words: Protection, connectors, blood stream infection, central venous catheter, hand washing.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF