Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 6
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐAU DO GÃY LÚN THÂN ĐỐT SỐNG Ở BỆNH NHÂN LOÃNG XƯƠNG BẰNG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG BẰNG XI MĂNG SINH HỌC

Dương Thanh Tùng*, Trần Minh Bảo Lộc*, Khổng Lê Minh Trí*, Trịnh Xuân Hậu*,Phạm Trung Chính*.

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của gãy lún thân đốt sống do loãng xương và đánh giá kết quả điều trị đau do gãy lún thân đốt sống ở bệnh nhân loãng xương bằng phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng xi măng sinh học.

Phương pháp: Hồi cứu và tiến cứu mô tả hàng loạt ca.20 bệnh nhân được điều trị đau do gãy lún thân đốt sống do loãng xương bằng phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng xi măng sinh học tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định trong thời gian từ 1/2013 đến 6/2016. Dữ liệu thu thập chính gồm: các yếu tố dịch tể, các triệu chứng của gãy lún đốt sống do loãng xương, hình ảnh cộng hưởng từ (MRI), kết quả hồi phục sau 24 giờ và sau theo dõi 3 tháng theo thang điểm Macnab.

Kết quả: Tuổi trung bình là 71,25 ± 7,99 tuổi. Tỉ lệ Nữ/ Nam là 9/1. Triệu chứng đau: chiếm 100% (đau rất nhiều: 80%, đau dữ dội: 10%), đau lưng tự phát là 80%. Khả năng vận động trước mổ là rất kém (75% bệnh nhân nằm tại chỗ). Vị trí đốt sống xẹp: từ T12 đến L5 chiếm 100%; xẹp L1 chiếm 50%. Kết quả sau mổ 24 giờ (thang điểm VAS): Đau ít là 75%; đau vừa là 25%; đau nhiều là 5%. Khả năng vận động sau mổ 24 giờ: tự đi là 80%, đi có trợ giúp là 20%. Kết quả sau 3 tháng: đau ít là 89%, đau vừa là 11% và 94% là tự đi không cần trợ giúp. Không gặp bất cứ biến chứng nào sau 24 giờ và sau 3 tháng.

Kết luận: Nghiên cứu này cho thấy gãy lún thân đốt sống ở bệnh nhân loãng xương: xảy ra ở người lớn tuổi, đau lưng tần suất là 100%, hầu hết là đau lưng tự phát. Bệnh nhân đau lưng nhiều, giảm khả năng vận động Kết quả phẫu thuật sau theo dõi 3 tháng hồi phục tốt hơn sau mổ 24 giờ. Kết quả hồi phục sau 3 tháng là 94%. Không có tai biến và biến chứng.

Từ khóa: Gãy xẹp thân đốt sống do loãng xương, loãng xương, thang điểm VAS (Visual Analogue Scale), tiêu chuẩn Macnab, phẫu thuật bơm xi măng thân đốt sống.

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the clinical features and radiology of compressive fracture of osteoporosis vertebral spine and results of treatment for pain due to compressive fracture of osteoporosis vertebral spine by cement vetebralplasty.

Methods: Retrospective and prospective, descriptive study case series. From 1/2013 to 6/2016, there were 20 patients underwent cement vetebralplasty for surgical treatment for pain due to compressive fracture of osteoporosis vertebral spine at Gia Dinh pepole Hospital. Data included the demographic, sign of lumbar low back pain, disorders of lower extremity movement, radiology, result of release lumbar low back pain, result of recovery movement ability after to be operated 24 hours and after 3 months according to VAS scale and Macnab.

Results: Mean age of the patient was 71.25 ± 7.99 years. Ratio female/ male: 9/1. Signs of lumbar low back pain: 100% (severe low back pain: 90%). Spontaneous low back pain: 80%. Movement ability was very poor (only 5%). Compressive fracture of osteoporosis vertebral spine: from T12 to L5: 100%, L1: 50%. Release of lumbar low back pain after operation 24 hours (VAS): minor pain 75%, moderate pain 25%, major pain 5%. Movement ability after operation 24 hours: 80%. Release of lumbar low back pain after operation 3 months (VAS): minor pain 89%, moderate pain 11%, none major pain. Movement ability after operation 3 months: 94%. No any complication after operation 24 hours and 3 months.

Conclusion: This study showed that compressive fracture of osteoporosis vertebral spine to be prevalence of the old patient, low back pain: 100%, almost spontaneous low back pain, decreased movement ability. Release of lumbar low back pain after operation 3 months (according to VAS scale) were more than after operation 24 hours. Results of recovery movement ability after operation 3 months: 94% and no any complication.

Keyword:compressive fracture of osteoporosis vertebral spine, osteoporosis,VAS scale (Visual Analogue Scale), Macnab scale, Operation for cement vertebralplasty.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF