Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA HS-CRP MÁU VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở NGƯỜI CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

Trần Quang Huy*, Trần Quốc Việt**, Lương Cao Đồng**, Phạm Văn Trân**

TÓM TẮT :

Mục tiêu:Khảo sát mối liên quan giữa nồng độ hs-CRP máu với một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở người có hội chứng chuyển hóa (HCCH).

Đối tượng: 110 người chia 2 nhóm: Nhóm bệnh gồm 65 bệnh nhân có hội chứng HCCH và nhóm chứng gồm 45 người bình thường khỏe mạnh, có độ tuổi và giới tính tương đương với nhóm bệnh.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có đối chứng. Bệnh nhân được khám lâm sàng, khai thác tiền sử, bệnh sử, lấy máu tĩnh mạch lúc đói định lượng nồng độ hs-CRP, glucose, cholesterol toàn phần, LDL-C, HDL-C và triglycerid. Chẩn đoán HCCH theo tiêu chuẩn của NCEP ATP III.

Kết quả: Nồng độ trung bình hs-CRP máu (mg/l) của nhóm bệnh và nhóm chứng lần lượt là 4,65 ± 3,73 so với 1,63 ± 0,55 (p < 0,0001). Bệnh nhân có nồng độ hs-CRP ở các mức độ nguy cơ cao và nguy cơ trung bình đối với bệnh tim mạch rất phổ biến (93,8%). Trong đó, tỷ lệ phần trăm bệnh nhân ở các mức cao, mức trung bình và mức thấp lần lượt là 52,3; 41,5 và 6,2. Nồng độ hs-CRP máu tương quan thuận mức độ nhẹ với độ tuổi (r = 0,25, p < 0,05). Không có sự liên quan của nồng độ hs-CRP máu với các yếu tố NCTM khác ở người có HCCH như thừa cân, béo phì, ĐTĐ, giới tính, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp (THA).

 Kết luận: Nồng độ trung bình hs-CRP máu của người có HCCH cao hơn người không có HCCH. Ở người có HCCH, nồng độ hs-CRP máu tương quan thuận mức độ nhẹ với độ tuổi và không có sự liên quan có ý nghĩa thống kê với các yếu tố nguy cơ tim mạch khác như giới tính, nồng độ glucose máu, rối loạn lipid máu và THA.

Từ khóa: Hội chứng chuyển hóa, hs CRP.

ABSTRACT :

Tran Quang Huy, Tran Quoc Viet, Luong Cao Dong, Pham Van Tran
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 21 - No 3 - 2017: 17 – 22

Objective: To examine the correlation between blood hs-CRP levels and some cardiovascular risk factors in metabolic syndrome patients.

Subjects: 110 people divided into two groups: group of 65 metabolic syndrome patients and group of 45 healthy people (control group) having age and gender equivalent to the patient group.

Methods: A cross-sectional descriptive study. Patients underwent clinical examination, history abstraction, intravenous blood were measured levels of hs-CRP, glucose, total cholesterol, LDL-C, HDL-C and triglyceride. Diagnose metabolic syndrome according to NCEP ATP III standards.


Results: blood hs-CRP (mg/l) in the patient and control groups were 4.65 ± 3.73 compared to 1.63 ± 0.55 (p <0.0001). Patients with high levels of hs-CRP at high and average risk for heart disease were 93.8%. In which, the percentage of patients at high, medium and low levels were 52.3; 41.5 and 6.2 respectively. Blood hs-CRP levels were moderately correlated with age (r = 0.25, p <0.05). There was no correlation between blood hs-CRP with other risk factors as overweight, obesity, diabetes, sex, dyslipidemia, hypertension.

 Conclusions: The blood hs-CRP levels in metabolic syndrome patients were higher than control group. In metabolic syndrome patients, blood hs-CRP levels were moderately correlated with age and were not significantly associated with other cardiovascular risk factors such as sex, blood glucose levels, dyslipidemia and hypertension.

Keywords: Metabolic syndrome, hsCRP.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF